Katasztrófavédelmi kirendeltségek

A katasztrófavédelmi kirendeltség a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, továbbá a a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint más a vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el. Alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, valamint a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

A katasztrófavédelmi kirendeltség rendeltetésének betöltése érdekében illetékességi területén:

a) tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági hatósági és szakhatósági hatásköröket gyakorol;

b) veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét;

c) irányítja és teljes körűen felügyeli a katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi rendszerét;

d) a közvetlen alárendeltségében működő hivatásos tűzoltó-parancsnokság útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását;

e) felügyeli a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben;

f) szakmai támogatást biztosít katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében;

g) szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel;

h) feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel;

i) együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel és a biztonságot szolgáló más hatóságokkal.

 

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alárendeltségében két katasztrófavédelmi kirendeltség működik:

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25054/katasztrofavedelmi-kirendeltsegek

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25050/kirendeltsegvezetok

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap