Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat aloldal fejlécképe

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) a vármegyei főügyeleti osztályvezető közvetlen alárendeltségében működik. A KMSZ szakirányítását a szakterületnek megfelelő vármegyei főfelügyelő (polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági) a vármegyei főügyeleti osztályvezetőn keresztül látja el.

A KMSZ feladatai:

a) A káresemény helyszínen a beavatkozó állomány minél biztonságosabb beavatkozását felügyeli és ellenőrzi. A beavatkozás biztonságával kapcsolatban tapasztalt hiányosságok esetén azonnal intézkedik annak elhárítására;

b)  A káreseti tevékenységén keresztül valós idejű kapcsolatot tart a hivatali munkarendben dolgozó irányítói és koordinatív feladatokat ellátók és a készenléti jellegű szolgálatban operatív feladatokat végzők között;

c) A káresemény során az elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosultak irányítással összefüggő önálló tevékenységének segítése, szükség esetén a tűzoltói beavatkozás irányításának átvétele;

d) Folyamatosan figyelemmel kíséri az illetékességi területén történt tűzoltói beavatkozásokat;

e) Gyűjti a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, belső szabályozókban foglaltak végrehajthatóságával kapcsolatos tapasztalatokat;

f) A KMSZ beavatkozásokról és ellenőrzésekről jelentést készít;

g) Folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos beavatkozáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek meglétét. Különös figyelmet fordít a veszélyes vegyi anyagok jelenlétére, valamint a mélyből vagy magasból történő mentéssel kapcsolatos beavatkozásokra;

h)  Gyűjti az adatokat az egyéni védőeszközök használatával, beválásukkal, esetleges hiányosságaikkal, sérülésükkel kapcsolatban. Tűzoltó súlyos, életveszélyes sérülése esetén a körülményeket és a tapasztalatait jelentésben rögzíti;

i) A lakosság, valamint az anyagi javak veszélyeztetettsége esetén, a kialakult helyzet és a mérési eredmények alapján dönt lakosságvédelmi intézkedések bevezetéséről, gondoskodik annak végrehajtásáról;

j) A szolgálati út betartásával kezdeményezi az önkéntes mentőcsoportok alkalmazását, irányítja kárterületen belüli tevékenységüket;

k) Szervezi a tűzoltási, műszaki mentési szituációs gyakorlatokat, a nem általa szervezett és nem a részvételével zajló gyakorlatok végrehajtását ellenőrzi;

l) Közreműködik a vezetési törzsgyakorlatok, tűzoltási gyakorlatok, katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatok megszervezésében, végrehajtása ellenőrzésében, értékelésében;

m) a működési területén működő hivatásos tűzoltóparancsnokságok mindhárom szolgálati csoportjánál félévente legalább egy alkalommal gyakorlatot, illetve kiképzési foglalkozást ellenőriz (alaki, elméleti, szerelési, tűzoltótechnika kezelői, sportfoglalkozás, stb.) és értékel. Hétvégén és munkaszüneti napon ellenőrizheti a készenléti szolgálat ellátását és a váltást. Amennyiben káresethez vonult, de az irányítást nem vette át, ellenőrzi a beavatkozást és megállapításait saját ellenőrzési naplójában rögzíti;

n) Végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzmegelőzési hatósági és szakhatósági tevékenységével kapcsolatos főigazgatói intézkedésekben részére meghatározott hatósági eljárási cselekményeket;

o) Szükség esetén hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral, a személyiségi jogok elháríthatatlan sérelmével vagy elháríthatatlan veszéllyel járna. Az ideiglenes intézkedéséről szóló végzését haladéktalanul közli az ügyféllel, valamint az illetékes hatósággal;

p) Nagykiterjedésű, bonyolult, nagy erőket igénylő káresetek során részt vesz a vezetési törzs megszervezésében és irányításában;

q) Információt gyűjt a káreset helyszínére vonatkozóan abban a tekintetben, hogy az szerepel-e az iparbiztonság nyilvántartásában, illetve rendelkezésre állnak-e védelmi tervek. Amennyiben szükséges a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelőjét tájékoztatja;

r) Végzi a szakmai anyagok véleményezését, készítését, oktatását. Részt vesz a készenléti állomány napi képzésében, továbbképzéseken, ifjúság és lakosságfelkészítéseken, valamint előadásokat tart;

s) Részt vesz a katasztrófavédelmi műveletek elemzésében, értékelést készít a KMSZ tevékenységéről, valamint azzal összefüggésben fejlesztési javaslatokat tesz;

t) A tevékenységről a beérkezést követő 2 órán belül elvégzi az adatok rögzítését a megfelelő elektronikus adatlapok kitöltésével;

u) Elvégzi a tűzeseti helyszíni szemlével és a tűzvizsgálattal összefüggő feladatokat.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap