Palóc Mentőcsoport

1. A Palóc Mentőcsoport

Palóc Mentőcsoport

Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két- és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a hatályos magyar jogszabályok alapján olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek elvégzésére. Olyan képességű csoport megalakítása tehát, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállítására.

1.2. Rendeltetése

Nógrád vármegye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely gyors készenlétű polgári védelmi szervezet formájában képes a vármegye veszélyeztetettségéből, különösen a vizek kártételeiből, valamint a rendkívüli időjárási veszélyhelyzetekből adódó olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy más polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek. A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

1.3. Szervezeti formája

Területi polgári védelmi egység, amely biztosítja a megyei védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

1.4. Személyi állományának összetétele

A szervezet társadalmi és karitatív szervezetek állományából, illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből áll össze, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság, valamint szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

1.5. Megalakítási bázisa

A mentőcsoport megalakítási bázisa a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székhelye: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

1.6. Alkalmazásának módjai

A mentőcsoport (területi polgári védelmi szervezet) egésze, vagy a kialakult helyzet függvényében annak egyes részei, esetleg csökkentett létszámmal is alkalmazható.

1.7. Alkalmazási területe

Megyei szinten a veszélyeztetett település polgármestere kezdeményezésére, a megyei kormánymegbízott döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok szerint.

Országhatáron belül más megye felkérésére a megyei kormánymegbízott rendelkezése alapján. Főszabály szerint a területi polgári védelmi szervezet működési területe a megalakításának alapjául szolgáló közigazgatási egység (megye). A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 12. §. (2) b) pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 234/2011. (XI.10.) kormányrendelet 9. §. (1) c) pontja alapján, figyelembe véve a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 35. § (1) a) pontja lehetővé teszi a működési területen kívüli, tehát más megyében történő alkalmazást meghatározott feltételek mellett. Ebben az esetben azonban az irányításért és a tevékenység feltételeinek a megteremtéséért az adott megye védelmi bizottságának az elnöke a felelős, a szervezet annak alárendeltségében működik.

2. A Palóc Mentőcsoportba bevont szervezetek megalakítási bázisai

Katasztrófavédelem

3. Az alegységek működése, bemutatása

3.1. Vezetési komponens feladatai

A mentőcsoport riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése.

Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a teljeskörű biztosítás megszervezése.

Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás – a kialakult helyzetnek megfelelően a segélykérő megyék (országok) vonatkozásában – az elöljáró és együttműködő szervekkel.

A lakosságtájékoztatási, riasztási, menetbiztosítási és rendfenntartási feladatokban való közreműködés más döntéshozó és együttműködő szervekkel.

Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

3.2. Műszaki egység

3.2.1. Kutatási raj feladatai

Az INSARAG Irányelvek szerinti SAR kutatási műveletek megkezdése, fizikai, mentőkutyás, valamint műszeres módszerekkel, vízi, földi és légi alkalmazási területeken az adott megye, illetve ország vagy nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:

  • Eltűnt személyek keresése területen (fedett illetve nyílt terepen), továbbá lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Mentőkutyák bevetésével területkutatási, nyomkövetési és romkutatási feladatok elvégzése, ehhez kapcsolódó könnyű és közepes műszaki mentő és biztosítási feladatok ellátása. Romos épületek statikai vizsgálata.
  • Nagy kiterjedésű katasztrófák (területtüzek, elöntési területek), valamint eltűnt személyek, bajbajutott légi járművekkel kapcsolatos események kezelésénél légi felderítési (fotózási) feladatok elvégzése.
  • Veszélyes anyagokkal (korlátozottan vegyi, tűz- és robbanásveszélyes, valamint radioaktív) kapcsolatos balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a károk felmérésében, továbbterjedésének megelőzésében, esetenként csökkentésében, közvetlen életveszély esetén a mentésben, mentesítésben (fertőtlenítésben) való közreműködés.
  • A kutatás végeztével a mentési rajjal együttműködve közreműködés a mentési tevékenység végrehajtásában.

3.2.2. Mentési raj feladatai

A feladat jellege szerinti mentés az adott megye, illetve ország vagy nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:

  • Az INSARAG Irányelvek szerinti SAR műszaki mentési műveletek (tűzoltás, műszaki mentés, vágás, darabolás, fúrás, vésés, a kárhely megvilágítása a mentésben résztvevő erők számára, veszélyessé vált műtárgyak, épületek, építmények megerősítése, azok ideiglenes helyreállítása, a munkában való közreműködés) végrehajtása. Romosodott területen az emberi élet és az anyagi javak mentése, megóvása. Romok alá szorult emberek kimentése, egészségügyi ellátáshoz való juttatása.
  • Kötéltechnika alkalmazásával magasból és mélyből való mentési feladatok elvégzése.

3.3. Egészségügyi egység feladatai

A káresemény helyszínén a sérültek osztályozása, sokktalanítása, a legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegélynyújtási feladatok elvégzése.

A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.

A mentésben résztvevő személyek, valamint mentőkutyák egészségügyi biztosítása.

Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízisállapotban lévő rászorultak – például kitelepítettek –, szemtanúk pszichoszociális ellátása.

3.4. Logisztikai egység feladatai

A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség szerinti mennyiségben történő biztosítása. A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.

A bevetés hazai (külföldi) feltételeinek megteremtése. A kárhelyszíni mobil infokommunikáció feltételeinek megteremtése. Folyamatos kapcsolattartás, az információk egyeztetése valamennyi komponens vezetővel.

 

OKLEVELEK

Nemzeti Minősítő Oklevél 2012

Nemzeti Minősítő Oklevél 2017

Csapatzászló adományozás

Emléklap 2013 Pilismarót

Emléklap 2017

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap