Tartalomjegyzék

ADR

Veszélyes áru szállítás:

 A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják, különös tekintettel a veszélyes árut szállító járművek esetén. A katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítási szabály betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében.

 A 2012. január 1-től hatályos 312/2011. Korm. rendelet alapján a veszélyes áru szállítás ellenőrzés és bírságolási jogosítványaink kiterjednek a vasúti és vízi szállítási ágazatokra is.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény felhatalmazó rendelkezése alapján, hosszas jogszabályi előkészítő munka után 2015. január 1-jén lépett hatályba a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet, így a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a légi szállítási ágazat tekintetében kapott ellenőrzési, bírságolási, valamint helyszíni intézkedési jogkörök kapcsán már pontos iránymutatás mentén tudja feladatait végrehajtani.

A veszélyes áru szállítás ellenőrzését Magyarország területén a hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi, valamint területi szervei, a területi szerv teljes illetékességi területén hajtják végre. Közúti szállításnál a közúti forgalomban, vasúti fuvarozás esetén a vasúti pályán, üzemváltó-, határállomáson, vasúti üzemi létesítményen, vízi szállításnál pedig nemzeti és nemzetközi vízi utakon, kikötőkben, veszteglő helyen, illetve az egyes szállítási ágakhoz kötődő telephelyen számíthatnak ellenőrzésre az érintettek. A jogszabályban meghatározott veszélyes áruk légi szállításra történő előkészítésének, valamint a légi úton beérkezett veszélyes áruk nem közvetlenül légi úton történő továbbításának ellenőrzését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi és területi szervei önállóan is jogosultak végrehajtani.

Kiemelten kezelendő a veszélyes áru szállítás során bekövetkezett balesetek vizsgálatának szakszerű végrehajtása, valamint a balesetek kivizsgálásával szerzett tapasztalatok értékelése. Alapvető feladatként jelentkezik, hogy a veszélyes áru szállítása során bekövetkezett balesetek, események okai, következményei és a megelőzés lehetséges módjai meghatározásra kerüljenek. Ennek egyik fő alapja, hogy ezeket az eseményeket a katasztrófavédelmi szervek megfelelő módon, kellő alapossággal kivizsgálják, dokumentálják, hogy az érintett vállalkozások figyelmét felhívják az esetleges hiányosságokra, valamint ha szükséges jogszabály módosítást kezdeményezzenek a további balesetek megelőzése érdekében.

Fontos tudni, hogy:

  • a hatóságnak nem csak a jelölt járművek ellenőrzésre van jogosítványa, hanem a jelöletlen járműveket is jogosult ellenőrizni.
  • A hatóság jogosult a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések betartásának telephelyi ellenőrzésére is.
  • a katasztrófavédelmi hatóság nemcsak a veszélyes áru, hanem a veszélyes hulladék ellenőrzésére is jogosult.
  • a hatóság jogosult a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításának ellenőrzésére.
  • a veszélyes áru szállítási szabályok előírásai alapján a veszélyes áruk szállításában résztvevőknek az ellenőrzéshez szükséges minden, saját feladataikra vonatkozó információt haladéktalanul az illetékes hatóság, illetve képviselője rendelkezésére kell bocsátaniuk.
  • ha az illetékes hatóság azt tapasztalja, hogy az veszélyes áru szállítási szabályok előírásait nem tartották be, megtilthatják a küldemény feladását, vagy megszakíthatják az áru továbbítását, amíg a hiányosságokat ki nem küszöbölik, illetve más, megfelelő intézkedést is hozhatnak. A jármű feltartóztatása történhet a helyszínen, vagy biztonsági okokból kiválasztott más helyen. Ezek az intézkedések azonban nem zavarhatják jelentősen a közlekedést.


A törvény hatálybalépésével a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos, a tűzvédelmi, valamint a piacfelügyeleti bírság meghagyásával bevezetésre kerül a katasztrófavédelmi, továbbá a veszélyes áruk vasúti, belvízi és légi szállításával összefüggő bírságok kivetése is.

 

Bevezető

A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják, különös tekintettel a Veszélyes árut szállító járművek esetén.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route továbbiakban : ADR)

1957-ben Genfben született meg. Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez, amely az 1979. evi 19. törvényerejű rendelettel lett a magyar jogrend része. Az ADR „A” és „B” Mellékletének kihirdetését 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet rendelte el, belföldi alkalmazását a 28/2002(XII.9.) GKM r. rendelte el.

Az ADR a csatlakozott tagországok számára egységes szempontok szerint végrehajtott ellenőrzéseket ír elő. A jogharmonizáció során a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet eleget tett az EU elvárásainak. A 2001. évben átszerkesztett és szerkezetében teljesen átalakult ADR Magyarországi alkalmazását a Veszélyes Áruk Nemzetkoszi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló 28/2002. (XII. 9.) GKM rendelet, rendelte el. Ezt az átszerkesztett „A” és „B” mellékletet módosította tovább a 48/2003. (VII. 24.) GKM rendelet, majd a 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet, melyek szintén a fenti 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításaként került kiadásra. Az ADR jelenleg hatályos 2015. évi szövegét a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény hirdette ki, belföldi alkalmazását a többször módosított, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet tartalmazza.

(A 2017. évi ADR törvényi kihirdetése még nem történt meg)

 

ADR ellenőrzés

A veszélyes árut szállító járművek katasztrófavédelmi ellenőrzéséhez speciális szakmai ismeteretek szükségesek. Az ADR ellenőrzés végzésére az 1988. évi I. tv. 20. § (1) bek. e) pontjában említett szereplőkre, tevékenységre az eljárás lefolytatására a (2) illetve a (11) bekezdésben felsorolt hatóságok jogosultak. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet előírása alapján az ellenőrzés teljes körű is lehet.

Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint kell eljárni.

katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosítását követően. 2002-ben kiadásra került a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, mely szerint, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a társhatóságokkal együttműködve kaptak teljes körű jogkört a veszélyes áruk szállítása szabályainak közúti és a telephelyi ellenőrzéseire. 2007. évben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11)bekezdésének módosításával "katasztrófavédelmi hatóságkéntmint önálló hatóság került nevesítésre a katasztrófavédelem hivatásos területi szerve, az ADR-es szállítások során elkövetett szabálytalanságok bírságolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. A KRESZ 2009. évi módosítása a forgalom irányítására, valamint a közúti jelzések és forgalmi szabályok felülbírálására vonatkozó jogosultságokat kiterjesztette a katasztrófavédelemi hatóság közúti ellenőreire is! A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a katasztrófavédelmi szervek helyi, valamint területi szervei végezhetik önállóan az ellenőrzési és szankcionálási tevékenységet. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ADR ellenőrzéseit többségében önállóan, illetve a társhatóságokkal (Rendőrség, NAV és az NKH-val) együttműködve hajtja végre különböző napszakokban, melynek során az ellenőrök vizsgálják az ADR-es szabályok betartását. 

 

ADR bírság

2007. május 1-től lépett életbe a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet, melynek helyébe 2009. augusztus 1-től a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet lépett. A vállalkozók terheinek csökkentése érdekében megfogalmazott méltányos bírságolási eljárásra vonatkozó kormányzati szándék eredményeként kiadásra került a 80/2009.(XII. 29) KHEM rendelet. A rendelet szabályozza a veszélyes áruk közúti szállítása során elkövetett szabálytalanságok tekintetében azon mulasztások körét, melyeknél az eljáró hatóság nem mérlegelhet, és szankcióként nem élhet figyelmeztetéssel, kizárólag bírságot szabhat ki.