Humán Szolgálat

A Humán Szolgálat felelős a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért.

Személyzeti szakterületen:

a. részt vesz a személyi állomány foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, a jogszabályok végrehajtása során – a kirendeltségek kiemelt főelőadója (humán-gazdasági) felett – szakirányítást gyakorol;

b. előkészíti az igazgató személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit, javaslatait;

c. szervezi és végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat;

d. elkészíti a létszámkimutatást, gondoskodik annak naprakészen tartásáról;

e. végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon működő szociális bizottság titkári feladatait;

f. kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezetői állomány utánpótlásának tervezését, a vezető állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával kapcsolatos feladatokat, tervezi, a szervezeti teljesítményértékelés koordinálásával kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását, és előkészíti az elismerési javaslatokat;

g. képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását;

h. végzi az állomány biztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;

i. végzi az érintett állomány vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat;

j. végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munkálatokat;

k. végzi a munkáltatói jogok gyakorlását érintő személyügyi és munkaügyi tárgyú panaszok ügyintézését, nyilvántartását;

l. végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal, szolgálati járandóságban részesülőkkel kapcsolatos feladatokat;

m. ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét; továbbá a személyügyi nyilvántartásból a KIRA rendszerbe történő adatátadás koordinálását;

n. nyilvántartja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatali munkarendben dolgozó állománya, valamint a kirendeltségvezetők szabadságát;

o. jogviszony létesítésekor végzi az elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu létrehozását;

p. előkészíti a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítéssel és rendvédelmi egészségkárosodási járadékkal kapcsolatos vezetői döntéseket, vezeti a kapcsolódó jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat;

q. végzi a személyi állomány foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatosan keletkezett, a tevékenységi körébe tartozó valamennyi irat elektronikus ügyintézését;

r. a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapon kiadmányozott jognyilatkozatról a Szolgálat kijelölt tagja záradékolással hiteles papíralapú kiadmányt készít;

s. a tevékenységi körébe tartozó, a személyi állomány tagja által a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatban benyújtott eredeti dokumentumokról hiteles másolatot készít.

 

Fegyelmi munka terén:

a. a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást;

b. az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az első fokú fegyelmi eljárásokat, hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz a fenyítés kiszabására;

c. az igazgató fegyelmi ügyben hozott első fokú érdemi határozata ellen benyújtott panaszt az elöljáró parancsnokhoz határidőn belül felterjeszti;

d. az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatosan jogpropaganda tevékenységet végez;

e. együttműködik a területileg illetékes igazságügyi szervekkel, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;

f. folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó szolgálati adatokat, havi adatszolgáltatást végez a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálata felé, adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást;

g. éves szinten átfogóan elemzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományának fegyelmi helyzetét, szükség szerint javaslatokat tesz a fegyelmi megelőző munka hatékonyságának javítására;

h. a katonai bűncselekmények esetén feljelentést készít, vagy lefolytatja a nyomozást;

i. az igazgató hatáskörébe tartozó méltatlansági eljárást megalapozó ügyekben lefolytatja az eljárást, és az ügyet döntésre előkészíti;

j. a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködik a Becsületbíróság munkájában.

 

Oktatási, képzési szakterületen:

a. tervezi, szervezi, koordinálja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományának – a hivatásos tűzoltóparancsnokságokon lévő készenléti szolgálat napi kiképzési feladatainak kivételével – képzésével, továbbképzésével, valamint a központi tanfolyamokkal összefüggő feladatok végrehajtását;

b. közreműködik a területi szintű közigazgatási szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában;

c. szervezi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a felsőfokú és középfokú oktatási intézet hallgatóinak szakmai gyakorlatát;

d. koordinálja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság esélyegyenlőségi tevékenységét.

 

Kiképzési és sport szakterületen:

a. koordinálja a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya részére;

b. szervezi a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sport életét;

c. szervezi a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát;

d. tervezi, szervezi, koordinálja a sportrendezvényeket;

e. szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapatainak és versenyzőinek részvételét.

 

Egészségügyi és pszichológiai szakterületen:

a. végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyógyító-megelőző alapellátó szolgálatának feladataiból adódó tevékenységet;

b. az alkalmassági vizsgálat egységes rendszeréhez igazodva, szervezi és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezetében lévő, illetékes Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központja (a továbbiakban: TEPMEK) útján végrehajtja az állományába jelentkezők munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, az állományban lévők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, valamint az állomány foglalkozás-egészségügyi alapellátását;

c. szervezi és a TEPMEK útján végzi az állományába jelentkezők elsőfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, valamint az általános és célzott, rendszeres és időszakos alkalmassági vizsgálatokat;

d. kapcsolatot tart az együttműködő szervek megfelelő szintű szakmai szervezeti egységeivel.

 

Munkavédelmi szakterületen:

a. végzi a munkavédelmi tevékenység szakmai feladatait;

b. ellenőrzi a helyi szervek munkavédelmi tevékenységét;

c. szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról a szolgálatvezetőnek;

d. az adott év július 15-ig a megadott szempontok alapján statisztikailag értékeli az állományában illetve az illetékességi területén működő létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket;

e. évenként a megadott szempontok alapján összegző értékelő jelentést készít az állomány, és az illetékességi területén működő létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről, melynek 1 példányát felterjeszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz;

f. az igazgatóság állományát ért a Munkavédelmi Törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkabiztonsági főfelügyelőjét munkaidőben bekövetkezett balesetek esetén azonnal, munkaidőn túl bekövetkezett balesetek esetén, az azt követő első munkanapon telefonon tájékoztatja, a balesetek kivizsgálásáról készített jelentést a megadott szempontok alapján annak lezárása után írásban felterjeszti;

g. munkavédelmet érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések előkészítésében részt vesz;

h. kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét;

i. megszervezi az állomány munkavédelmi oktatását és a vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, végrehajtja a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatását és erről tájékoztatja a munkavédelmi főfelügyelőt;

j. elkészíti a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;

k. végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon valamennyi baleset kivizsgálását;

l. megtartja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi az állomány számára az ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;

m. megszervezi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves munkavédelmi bejárását;

n. ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatait.

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25048/szolgalatvezetok/533/koncsekne-nemeth-timea

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap