A vármegyei tűzoltósági főfelügyelő

Az Igazgató-helyettesi Szervezet a vármegyei tűzoltósági főfelügyelő útján:

 

a. irányítja és felügyeli a megye illetékességi területén belül végzett tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységet,

b. felülvizsgálja a mentő tűzvédelemre vonatkozóan a helyi szervek által készített terveket;

c. irányítja és felügyeli a helyi szervek tűzoltó egyesületekkel kapcsolatos tevékenységét;

d. koordinálja és ellenőrzi az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatát, részt vesz azok elbírálásának az előkészítésében, segíti az elszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtását;

e. kapcsolatot tart szakmai szövetségekkel;

f. szakterületét érintően végzi a helyi szervek adatszolgáltatási szakmai igényeinek kidolgozását;

g. ellátja a területi tűzmegelőzési bizottság ügyvezető elnöki feladatait;

h. végzi a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat bevonásával a jogszabályokban, belső szabályzókban a szakterület részére meghatározott irányítói, felügyeleti, ellenőrzési tevékenységet, így a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok készenléti szolgálatellátása, szakmai felkészültsége és szolgálatszervezési területén;

i. jóváhagyja a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok éves továbbképzési tervét és az éves összesített gyakorlattervét;

j. részt vesz a meglévő együttműködési megállapodások szakmai felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

k. katasztrófavédelmi kirendeltségeken keresztül ellenőrzi, koordinálja a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok szolgálati létszámhelyzetét, technikai eszköz ellátottságát, felszereléseinek, eszközeinek műszaki állapotát, működésük megbízhatóságát, személyi és tárgyi feltételeit;

l. felügyeli és alkalomszerűen a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat bevonásával is ellenőrzi a helyi szervek által szervezett szakterületi gyakorlatok végrehajtását, a parancsnokok irányító, ellenőrző tevékenységet, illetve megyei szintű szakterületi gyakorlatokat szervez, irányít és értékel;

m. szakterületét érintően a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok részére továbbképzést, tájékoztatót szervez, gondoskodik a szakmai felkészültség színvonalának biztosításáról;

n. szervezi a megyei tűzoltósport és szakmai vetélkedőket, részt vesz a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által rendezett országos és nemzetközi tűzoltósport-versenyek és szakmai vetélkedők részére meghatározott feladatainak végrehajtásában;

o. közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;

p. részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában;

q. az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, a megyei polgári védelmi és megyei iparbiztonsági főfelügyelőkkel közösen, illetve egyeztetve mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez;

r. részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

s. végzi a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos megyei tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolását;

t. a helyi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat bocsát ki;

u. közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában;

v. indokolt esetben javasolja a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelését, végrehajtja az elrendelésre kiadott döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását;

w. javaslatot tesz és koordinálja a szerek, felszerelések átcsoportosítását.

x. szakmai irányítja tűzeseti helyszíni szemlék lefolytatását, koordinálja, felügyeli és segíti a tűzvizsgálati tevékenységet;

y. jelentéseket állít össze a tűzvizsgálattal kapcsolatos a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;

z. közreműködik az országos erdőtűz adattárhoz meghatározott adatok szolgáltatásában;

aa. kezdeményezi a megye területét érintően tűzgyújtási tilalom elrendelését, visszavonását;

bb. gondoskodik a munkájával összefüggő szakirodalmak feldolgozásáról, azok publikálásáról;

cc. szakterületén közreműködik az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által tartott különböző típusú ellenőrzéseken, témavizsgálatokat és célellenőrzéseket végez;

dd. közreműködik a KAP-Online rendszer működtetésében;

ee. a szakmai tapasztalatok összefoglalása érdekében javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően eseti műveleti-elemzés elkészítésének elrendelésére;

ff. figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült műveleti-elemzéseket, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve azok közreadására;

gg. műveleti-elemzés keretében összegzi a statisztikai adatokat, elemzést készít, javaslatot tesz további intézkedésekre;

hh. közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;

ii. a beavatkozások során tapasztaltak alapján jogszabályok, belső szabályozók módosítását kezdeményezi.

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25047/igazgatosag-vezetoi/538/virag-zsolt

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap