Ellenőrzési Szolgálat

Az Ellenőrzési Szolgálat feladatkörében eljárva együttműködik az állami és kormányzati ellenőrző szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, valamint a rendvédelmi szervek ellenőrző szerveivel. A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzési szolgálatvezetője által kidolgozott és az főigazgató által jóváhagyott Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza. A költségvetési szervek belső ellenőrzésének Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra vonatkozó szabályait, módszertanát, az ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Az Ellenőrzési Szolgálat feladatai körében:

a) az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – az igazgató megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;

b) az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervezeti egységek, elemek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;

c) az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normáknak a kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;

d) kezdeményezi a szervezeti egységek, helyi szervek vezetőinél belső normák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;

e) nyilvántartja és nyomon követi a külső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések végrehajtását, valamint elkészíti az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló éves beszámolót;

f) szakirányítja a helyi szervek ellenőrzési tevékenységét.

 

A revizor feladatkörében eljárva:

a) kidolgozza, és szükség szerint aktualizálja a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság belső ellenőrzési kézikönyvét;

b) összeállítja a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveit;

c) végrehajtja az éves belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseket, illetve igazgatói utasításra soron kívüli ellenőrzéseket folytat le;

d) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítése és működése jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

e) elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

f) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

g) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések megállapításai alapján megtett intézkedéseket;

h) biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;

i) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

j) a mulasztások, hiányosságok feltárásával érvényesíti a személyes felelősséget, megakadályozza a hibák ismétlődését;

k) büntető-, szabálysértési-, kártérítési- illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja a szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;

l) a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;

m) végrehajtja és gyakorolja az irányító szerv által részére átruházott ellenőrzési jogosultságokat;

n) elkészíti, összeállítja és felterjeszti a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves jelentést;

o) betartja a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat;

p) a költségvetési szerv vezetője részére hozzáadott értéket eredményező szolgáltatást nyújt (tanácsadó tevékenység);

q) véleményezi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési, szakmai felügyeleti, gazdálkodási és egyéb pénzügyi szabályzatok tervezeteit.

 

A szakmai belső ellenőr feladatkörében eljárva:

a) tervezi és összehangolja az igazgatóság ellenőrzési tevékenységét;

b) összeállítja a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság féléves ellenőrzési és felügyeleti tervét, ellenőrzi annak végrehajtását;

c) szervezi, és szakterülete vonatkozásában végrehajtja a tervezett és terven felüli ellenőrzéseket;

d) gyűjti és összesíti a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti egységei által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait;

e) tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, az irányító szerv részére adatot szolgáltat;

f) szakmai felügyeletet gyakorol a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti egységei és az alárendelt szervek szakmai ellenőrző tevékenysége felett;

g) ellenőrzi a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti egységeinél, valamint a közvetlen irányítás alatt álló szerveknél a szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát;

h) részt vesz a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai és stratégiai tervezési feladataiban;

i) az ellenőrzési és szakmai felügyeleti tevékenység tapasztalatainak elemzésével, és feldolgozásával közreműködik a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság különböző szakterületi továbbképzéseiben;

j) az igazgató által kijelölt ügyekben végzi a panaszok, állampolgári bejelentések kivizsgálását.

 

A mobil ellenőrzések során a szakmai belső ellenőr feladatkörében eljárva:

a) ellenőrzési hatásköre kiterjed Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra és helyi szerveire, együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületekre;

b) az ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzési szolgálatvezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza;

c) feladatait az igazgató által meghatározottak alapján végzi, a végrehajtott ellenőrzéseket a havi ellenőrzési jelentésben rögzíti;

d) biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;

e) érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széleskörű hasznosítását;

f) a mulasztások, hiányosságok feltárásával érvényesíti a személyes felelősséget, megakadályozza a hibák ismétlődését;

g) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít az ellenőrzött szerv működése eredményességének növelése érdekében;

h) figyelemmel kíséri az ellenőrzött szerv által megtett intézkedéseket;

i) büntető-, szabálysértési-, kártérítési- illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot haladéktalanul jelenti a szolgálati út betartásával az igazgató részére, és az általa meghatározottak szerint jár el;

j) az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok, törvénysértések tapasztalataira figyelemmel az ellenőrzött szervek vonatkozásában átfogó ellenőrzést vagy témavizsgálatot kezdeményez.

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25048/szolgalatvezetok/534/szucs-annamaria

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap