Vármegyei Főügyeleti Osztály

A Főügyeleti Osztály az igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti egység.

Feladatai:

a) működteti az Igazgatóság vármegyei fő –és műveletirányító ügyeletét, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatát (a továbbiakban: KMSZ), irányítja az alárendelt katasztrófavédelmi szervek ügyeleti szolgálatainak tevékenységét;

b) ellátja a hivatásos tűzoltóparancsnokságok ügyeleti tevékenységének szakmai irányítását és felügyeletét;

c) az Igazgatóság főügyelete útján biztosítja a jelentések megtételének rendjét és teljesíti jelentési kötelezettségeit;

d) végzi a jogszabályokban részére meghatározott továbbképzési, szabályzat kidolgozási, valamint az osztály feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;

e) véleményezi az Igazgatóságra érkező jogszabályokat, közjogi szervezetszabályzó eszközöket, belső normákat és más szakmai anyagokat;

f) jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi, archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, a kiemelt eseményeket az érintett vezetőknek és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi főügyeletének jelenti;

g) gondoskodik az ügyeleti nyilvántartások vezetéséről;

h) napi jelentést készít, melyet az igazgató jóváhagyása után, a jóváhagyás napján 10.00 óráig az FTP szerverre feltölt;

i) gyűjti és értékeli a helyi szervek által Kap-online rendszerre feltöltött adatokat;

j) vezényli és irányítja a KMSZ-t, a főfelügyelőségek bevonásával;

k) kapcsolatot tart a meghatározott területi hatáskörű szervekkel, és más együttműködő szervekkel;

l) részt vesz a lakosság légi- és katasztrófa riasztási rendszerének létrehozásával, fejlesztésével, működtetésével összefüggő feladatok elvégzésében;

m) a megyei légi-riasztásra szóló jelzést továbbítja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi főügyeletére, szervezi és nyilvántartja a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatos végrehajtott és további intézkedést igénylő feladatokat;

n) rögzíti a terroristák által fegyverként alkalmazott polgári légi járművel kapcsolatos (RENEGADE) információkat, haladéktalanul tájékoztatja a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ügyeleti Szolgálatát;

o) ellátja a bajba jutott légi járművek megsegítését szolgáló kutatás - mentést koordináló területi szintű ügyeleti feladatokat;

p) végzi a műveletirányító tervek működtetési feladatait, a területi riasztású különleges szerek riasztását, szükség esetén azok átcsoportosítását;

q) közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében, azok érintett szervek részére történő továbbításában;

r) részt vesz a beérkezett „vis maior” jelentések feldolgozásában;

s) részt vesz az esemény – kommunikáció folyamatában;

t) szervezi a fő- és műveletirányító ügyeleten szolgálatot ellátók és a KMSZ szolgálatot ellátók továbbképzését, tematikát készít elő az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány éves felkészítési tervéhez;

u) a sajtó- és tömegtájékoztató tevékenység során együttműködik a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, és az Igazgatóság szóvivőjével;

v) végrehajtja az értesítési, készenlétbe helyezési tervekben foglaltakat;

w) a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során együttműködik a Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek parancsnokságaival, kapitányságaival, egyéb szerveivel, az önkormányzatokkal, a területi (vármegyei) illetékességű, központi irányítású közigazgatási szervekkel, társadalmi és kreatív szervezetekkel;

x) az igazgatói és igazgató-helyettesi értekezleteken beszámol az ügyelet szakterületi munkájáról;

y) feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatos anyagokat, elemzés alapján előkészíti a szükséges intézkedéseket, a tapasztalatok közreadását.

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25049/osztalyvezetok/545/toth-peter

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap