A vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő

Az Igazgató-helyettesi Szervezet az iparbiztonsági szakterületen a vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő útján:

 

a) irányítja és felügyeli a helyi szervek, valamint a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti egységeinek iparbiztonsági tevékenységét,

b) elkészíti az iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos jelentéseket;

c) szakmailag irányítja a Katasztrófavédelmi Mobil Labor működését;

d) szakmailag irányítja a Kritikus Infrastruktúra Bevetési Egység működését;

e)     kapcsolatot tart a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi és a tűzoltósági főfelügyelővel és a társszervek hasonló jogállású képviselőivel;

f)     részt vesz a megyei veszélyhelyzet-kezelési központ működésében;

g) szakirányítja az iparbiztonsági hatósági tevékenységet;

h) ellátja az igazgatóságon a biztonsági összekötő feladatait.

 

Az Igazgató-helyettesi Szervezet a veszélyes üzem szakterületen a vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő útján

 

a) eleget tesz a jogszabályban rögzített nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségeinek, adatszolgáltatásra kötelezi a szabályozás alá nem tartozó dominóhatás miatt érintett veszélyes üzemeket;

b) hatósági ellenőrzési ütemterv szerint szervezi és végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek jogszabályban meghatározott időközönkénti ellenőrzéseit;

c) a külső védelmi tervezéshez, a lakossági tájékoztatáshoz adatot szolgáltat a polgári védelmi főfelügyelő részére;

d) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek tekintetében gyűjti és értékeli a súlyos ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos műszaki, szervezeti és vezetési információkat;

e) segíti az önkormányzatok súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

f) a katasztrófavédelmi kirendeltségeken átfogó- és utóellenőrzéseket, témavizsgálatokat, irányítószervi és célellenőrzéseket végez;

g) évente a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos feladatai teljesítéséről beszámolót készít;

h) ellátja a küszöbérték alatti üzemek azonosításához, súlyos káresemény-elhárítási terv gyakorlatok és belső védelmi terv gyakorlatok ellenőrzéséhez, valamint iparbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó feladatok végrehajtásának irányítását és felügyeletét;

i) végzi a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos balesetekkel és üzemzavarokkal kapcsolatos vizsgálatokban és az azokról készített üzemeltetői jelentések feldolgozásában;

j) szakmai információ és adat szolgáltatásával közreműködik a létfontosságú rendszerek és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemeit érintő katasztrófavédelmi feladatainak ellátásában;

k) folyamatos kapcsolatot tart a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzésében, elhárításában érdekelt társszervekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, figyelemmel kíséri a védekezésben érintettek együttműködésének helyzetét, közreműködik a közös feladatok ellátására való felkészülés feladatainak időszakos egyeztetésében;

l) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek vonatkozásában végzi az egységes iparbiztonsági hatósági koordinációs, kapcsolattartási, illetve az információcserére, adatgyűjtésre és nyilvántartásra kiterjedő feladatokat;

m) végzi az egységes iparbiztonsági hatósági ellenőrzési feladatokat, amelynek keretében irányítja és felügyeli a társhatóságokkal közös hatósági ellenőrzések végrehajtását;

n) a súlyos balesetek elleni védekezés területén az aktuális szakmai feladatok egységes értelmezése érdekében az érintett üzemeltetők, önkormányzatok, a helyi katasztrófavédelmi szervek szakemberei részére továbbképzéseket, szakmai tájékoztatókat szervez;

o) a szakterülete vonatkozásában közreműködik a települések katasztrófa veszélyeztetettségének felmérésében, pontosításában, javaslatot tesz a települések katasztrófavédelmi besorolásának szükség szerinti módosítására;

p) közreműködik a területi veszély-elhárítási terv elkészítésében;

q) felügyeli a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek katasztrófavédelmi engedélyezésével, felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat;

r) a hatósági szolgálatvezető bevonásával intézkedik a veszélyes tevékenység korlátozására vagy megtiltására, a katasztrófavédelmi bírság alkalmazására, illetve az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzéséhez és elhárításához szükséges intézkedések megtételére történő kötelezésre;

s) ellátja a veszélyes katonai objektum körüli veszélyességi övezet kijelölésével kapcsolatos feladatokat;

t) felügyeli a veszélyes katonai objektum engedélyezési eljárásával kapcsolatos szakhatósági feladatokat;

u) felügyeli és végzi a veszélyes üzemek adatainak gyűjtéséhez szükséges szoftver naprakészen tartását.

 

Az Igazgató-helyettesi Szervezet létfontosságú rendszerelemek és létesítmények szakterületen a vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő útján

 

a) végzi a létfontosságú rendszerelemek és létesítmények vizsgálatával és védelmével kapcsolatos katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat;

b) ellátja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folyamatos működésének biztosításához szükséges infrastruktúra elemek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, az észlelt hiányosságokat az elhárításukra irányuló javaslataival együtt jelenti az elöljárónak;

c) végzi a létfontosságú rendszerelemeket és létesítményeket érintő veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos területi szintű feladatokat;

d) véleményezi a kijelölő hatóság által összeállított alapvető villamos energia felhasználók körét;

e) naprakészen tartja az alapvető villamos energia felhasználók adatait;

f) gondoskodik a létfontosságú rendszerelemek és létesítmények katasztrófák elleni fokozott védelmének megszervezéséről;

g) tervezi a létfontosságú rendszerelemekkel és létesítményekkel összefüggő katasztrófavédelmi tárgyú vármegyei szintű és jóváhagyja a helyi szintű gyakorlatokat;

h) az élet és anyagi javak védelme, az alapvető szolgáltatások biztosításának folyamatossága érdekében koordinálja és javaslatot tesz a szükséges szabályozások kidolgozására a létfontosságú rendszerelemek és létesítmények katasztrófák elleni védelme tekintetében;

i) kapcsolatot tart a létfontosságú rendszerelemek és létesítmények tulajdonosával, üzemeltetőjével, a kiemelt informatikai és távközlési szolgáltatókkal, valamint a nemzeti hálózatbiztonsági feladatokat ellátó szervezetekkel;

j) támogatja a vármegyei védelmi bizottságot a létfontosságú rendszerelemekkel és létesítményekkel kapcsolatos feladatai végrehajtásában;

k) figyelemmel kíséri a szakterületre vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket;

l) véleményével, javaslataival, valamint háttéranyagok összeállításával segítséget nyújt a vezetői döntések meghozatalához;

m) felügyeli a nem rendszeres hulladékszállítással összefüggő közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatását;

n) felügyeli az ágazati kijelölő hatósági és szakhatósági feladatokat;

o) irányítja a kritikus infrastruktúra bevetési egység tevékenységét.

 

Az Igazgató-helyettesi Szervezet a nukleáris biztonság szakterületén a vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő útján

 

a) irányítja a Katasztrófavédelmi Mobil Labor nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai tevékenységét, valamint ezen anyagok jelenlétében történő beavatkozások elemzésében, részt vesz a technikai korszerűsítésre irányuló javaslatok kidolgozásában, továbbképzésük végrehajtásában;

b) közreműködik a lakosság normál és attól eltérő időszaki tájékoztatásában az ország háttérsugárzási adatairól, és a megyei sugárzási helyzetértékelésben;

c) adatot szolgáltat az országos iparbiztonsági főfelügyelőség nukleáris biztonsággal és a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos bizottságok munkájához;

d) részt vesz a hazai és nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokon, továbbképzéseken és konferenciákon az országos iparbiztonsági főfelügyelőség felügyelete mellett;

e) részt vesz a területi veszély-elhárítási terv részét képező Vármegyei Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv kidolgozásában és karbantartásában;

f) irányítja a katasztrófavédelmi sugárfelderítő egység tevékenységét.

 

Az Igazgató-helyettesi Szervezet a veszélyes szállítmányok szakterületén a vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő útján

 

a) felügyeli a veszélyes áru közúti, vasúti szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatokat;

b) ellátja és felügyeli a veszélyes áru közúti, vasúti szállítása során bekövetkezett balesetek kivizsgálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtását;

c) végzi a veszélyes áru közúti, vasúti szállítása során bekövetkezett balesetekre vonatkozó jelentések feldolgozását, valamint gyűjti és összesíti a katasztrófavédelmi kirendeltségek által a veszélyes áru szállítása közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzéseivel kapcsolatban felterjesztett adatokat;

d) felügyeli a veszélyes áru szállításának közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok katasztrófavédelmi szankcionálásával kapcsolatos elsőfokú hatósági eljárásokat;

e) kapcsolatot tart a veszélyes áru szállításának ellenőrzésében érintett társszervekkel;

f) szükség esetén tájékoztatást ad a veszélyes áru szállítás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásához a katasztrófavédelmi kirendeltségek számára;

g) figyelemmel kíséri a veszélyes áru szállítás ellenőrzésével kapcsolatos szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és javaslatot tesz – szükség esetén – annak fejlesztésére, valamint más szervezeti egységgel közreműködve elősegíti a katasztrófavédelmi kirendeltségek egységes jogalkalmazási gyakorlatát;

h) felügyeli a vasúti veszélyes áru szállítmányok bejelentését.

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/32185/fofelugyelok/541/bakos-krisztian

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap