Hivatal

A Hivatal az igazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti egység.

Feladatkörében:

a) felügyeli az ügyirat-kezelési feladatokat, szervezi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minősített és nyílt adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységét;

b) rendszeresen ellenőrzi a minősített adatok védelmével kapcsolatos előírások betartását;

c) figyelemmel kíséri, segíti és ellenőrzi a helyi szervek igazgatási, titkársági feladatait;

d) karbantartja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Határidős Jelentések Táblázatát;

e) koordinálja a munkatervezéssel kapcsolatos feladatokat;

f) összeállítja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság féléves vezetői munkaterveit, a havi naptári és ellenőrzési tervét;

g) elkészíti a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves kiutazási és fogadási tervét, az igazgatói kiutazások és fogadások tervét és főigazgatói jóváhagyásra felterjeszti;

h) koordinálja az állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel fennálló együttműködésekkel összefüggő feladatok ellátását.

 

A Hivatal állományába tartozó szóvivő:

a) az igazgató közvetlen irányításával, a szakterületek támogatásával látja el a feladatát;

b) a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó kérdésekben nyilatkozhat;

c) szervezi és előkészíti az igazgató és az általa kijelölt személyek sajtószereplését;

d) rendszeres kapcsolatot tart fenn a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és más államigazgatási és rendvédelmi szervek szóvivőivel;

e) folyamatos kapcsolatot tart a médiaszolgáltatók képviselőivel;

f) koordinálja a média részéről érkező kérdésekre adandó válaszok összeállítását, jóváhagyását és megküldését;

g) kidolgozza a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kommunikációs tevékenységének fő irányait, területeit, módszereit, feladat- és eszközrendszerét;

h) felelős a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság féléves munkatervei alapján az éves kommunikációs terv összeállításáért, elkészítéséért;

i) tervezi és szervezi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kommunikációs tevékenységét, valamint az időszakos sajtótevékenységet;

j) szakterületek kérése alapján közreműködik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiadványainak elkészítésében, lakossági tájékoztató kampányok tervezésében;

k) előkészíti a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóközleményeit, sajtómeghívóit és a sajtó-háttéranyagokat;

l) sajtószervezéssel közreműködik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendezett eseményeken, kiemelt ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, szakmai versenyeken;

m) a feladat végrehajtást szükség szerint egyezteti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve más területi szervek sajtóreferenseivel, valamint az együttműködő, továbbá a társszervek azonos szintű szakterületi munkatársaival;

n) felelős a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság internetes honlapja folyamatos működésének koordinációjáért;

o) végzi a Katasztrófavédelem elektronikus folyóirat honlapon való megjelentetését;

p) vezetői utasításra – a honlapon és a Katasztrófavédelem folyóiratban közzététel céljából – adott eseményről cikket ír, fényképfelvételt készít.

q) fotó, szükség szerint videó felvételeket készít a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében lezajlott eseményekről;

r) havi rendszerességgel archiválja a sajtófotókat;

s) folyamatosan figyelemmel kíséri a katasztrófavédelem szervezetét érintő sajtómegjelenéseket, a napi sajtófigyelés alapján javaslatot tesz a reagálást igénylő sajtóanyagokra, koordinálja és részt vesz a reagálást igénylő anyagok elkészítésében.

 

Igazgatási szakterületen a Hivatal:

a) figyelemmel kíséri, segíti és ellenőrzi a helyi szervek igazgatási feladatait;

b) vezeti a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság belső szabályozó eszközeinek elektronikus nyilvántartását (belső informatikai hálózat);

c) koordinálja az önkormányzati, társadalmi és civil szervezetekkel fennálló együttműködésekkel összefüggő feladatok ellátását;

d) részt vesz a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által tartott átfogó, utó- és célellenőrzéseken;

e) javaslatot tesz a belső szabályozók módosítására, szakterülete vonatkozásában véleményezi az intézkedés- és jogszabálytervezeteket.

 

A rendezvényszervezés és a társadalmi kapcsolatok szervezése tekintetében feladatai:

a) koordinálja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepeinek, belső és külső rendezvényeinek lebonyolítását, felügyeli azokat, illetve részt vesz a szervezésükben;

b) szervezi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói szintű külső rendezvényeit;

c) elkészíti a rendezvények, ünnepségek, állománygyűlések forgatókönyvét, berendelőjét, jóváhagyást követően megküldi az érintett szakterületeknek;

d) felkérésre közreműködik a szakterületek rendezvényeinek szervezésében;

e) közreműködik külső rendezvényeken, kiállításokon a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megjelenésének szervezésében;

f) felügyeli a csapat-emlékszobák kialakítását, fenntartását.

 

Titkársági feladatok:

a) gondoskodik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz és az igazgatóhoz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról;

b) szervezi az igazgató hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását;

c) továbbítja és figyelemmel kíséri az igazgató által kiadott, vagy felettes szerv által meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtását, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől;

d) végzi a vezetői és a feladat meghatározó értekezletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

e) közreműködik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, szervezi az együttműködési megállapodások aláíratását.

 

A Hivatal állományához tartozó jogtanácsos:

a) a szakterületek feladatainak ellátásához – szükség esetén – jogi tanácsot és tájékoztatást ad;

b) felhívja az igazgató figyelmét a feladatkörében tudomására jutott jogsértésekre és javaslatot tesz azok megszüntetésére;

c) részt vesz a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében;

d) felügyeli a helyi szervek jogi természetű tevékenységét;

e) indokolt esetben szabályozók kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi;

f) figyelemmel kíséri a belső normák jogszabályi megfelelőségét, az attól való eltérést jelzi a döntésre jogosult vezetőnek;

g) véleményezi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság normatív belső rendelkezéseinek tervezetét, egyetértése esetén azok jogi megfelelőségét igazolja;

h) félévente előkészíti a belső normatív rendelkezések deregulációját és a hatályos normák címjegyzékének a kiadását;

i) gondoskodik a tárgy szerint illetékes szakterületek bevonásával a más szervek által előkészített jogszabályok, kormány-előterjesztések, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve a nem jogi szabályozásra irányuló kormány-előterjesztések, jelentések és tájékoztatók belső véleményezéséről, a beérkezett vélemények jogi szempontú felülvizsgálatáról, összeállítja a Nógrád VKI álláspontját összegző átiratot;

j) végzi a feladat- és hatáskör szerint illetékes szervezeti egység által előkészített szakmai tervezet véleményezését;

k) véleményezi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kötendő szerződések tervezeteit, egyetértése esetén azok jogi megfelelőségét igazolja;

l) véleményezi az igazgató külső szervekkel kötendő együttműködési megállapodásainak tervezeteit, egyetértése esetén azok jogi megfelelőségét igazolja;

m) közreműködik a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatos ügyintézésben;

n) ellátja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogi (peres és nem peres) képviseletét. Ezen képviseleti tevékenységét az igazgatóság működéséből adódó munka-, polgári és közigazgatási jogi ügyekben a szakterületekkel együttműködve végzi;

o) igény szerint jogi tanácsadást nyújt az igazgatóság és alárendelt szervei állománya részére.

 

Az adatvédelmi tisztviselői feladatok körében a jogtanácsos:

a) javaslatot tesz az adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályozók kibocsátására, módosítására;

b) segíti és ellenőrzi a területi szervek adatvédelmi tevékenységét, szervezi az adatvédelmi képzéseket, továbbképzéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkatársai részére;

c) ellátja az adatvédelmi tisztviselő számára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint egyéb, adatvédelmi tárgyú jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben, belső szabályzókban meghatározott feladatokat;

d) kidolgozza és karbantartja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatvédelmi, adatbiztonsági és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatát;

e) teljesíti a személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos kérelmekkel összefüggő jelentéstételi kötelezettségeket;

f) gondoskodik a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatvédelmi, adatbiztonsági és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatában foglaltak érvényre juttatásáról.

 

Ügykezelési szakterületen a Hivatal:

a) ellátja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz érkező és az ott keletkező nemzeti és külföldi minősített és nem minősített adat védelméből adódó ügyirat-kezelési feladatokat, szervezi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minősített és nem minősített adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységét;

b) a kinevezett biztonsági vezető irányításával kidolgozza és karbantartja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minősített adatok védelméről szóló Biztonsági Szabályzatát;

c) gondoskodik a nem minősített adat védelméről szóló Iratkezelési Szabályzat és Irattári Tervben foglaltak érvényre juttatásáról;

d) javaslatot tesz az adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályozók kibocsátására, módosítására;

e) működteti az elektronikus iktatási rendszert, felügyeli és koordinálja a kapcsolódó feladatok ellátását;

f) felügyeli az ügyiratkészítés formai követelményeinek érvényesülését, meghatározza az ügyiratforgalom rendjét;

g) segíti és ellenőrzi a helyi szervek adatvédelmi és ügyviteli tevékenységét, szervezi az ügyviteli és adatvédelmi képzéseket, továbbképzéseket a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai részére.

 

A Hivatal végzi az ügyfélszolgálati feladatokat, ennek keretében:

a) koordinálja közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézést, gondoskodik az ügyek illetékes szervezeti egység részére történő továbbításáról, és a lefolytatott eljárás eredményének megfelelően tájékoztatja a beadványozót;

b) szervezi, illetve végzi az ügyfélszolgálati elektronikus postafiókra érkező megkeresésekkel kapcsolatos teendőket;

c) közreműködik a bejelentések, panaszok kivizsgálásában;

d) értékeli, elemzi az előző évi közérdekű bejelentéseket és panaszokat, erről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére jelentést készít.

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25047/igazgatosag-vezetoi/535/dr-toth-szikora-viktoria

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap