Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve: 2020-09-17
Alapító okirat 2020

Közzétéve: 2020-01-06
Adatvédelmi szabályzat 2019

Közzétéve: 2020-01-03
Adatvédelmi szabályzat kiadásáról szóló intézkedés 2019

Közzétéve: 2020-01-03
BM OKF adatvédelmi szabályzat

Közzétéve: 2020-01-03
SZMSZ 2019

Közzétéve: 2020-01-03
SZMSZ kiadásáról szóló intézkedés 2019

Közzétéve: 2020-01-06
Jogszabályok


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2020-01-06
Introduction

Frissítve: 2018-01-02
Bemutatkozás


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve: 2020-03-31
Illetékességi terület

Közzétéve: 2020-03-31
Ügyfélfogadás rendje

Közzétéve: 2020-03-31
Hatásköri lista

Dátum Megnevezés
2020-03-31
Ügyfélfogadás rendje
2020-03-31
Illetékességi terület
2020-03-31
Hatásköri lista

Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2020-01-06
Nyilvántartások

Dátum Megnevezés
2020-01-06
Nyilvántartások 2015_1
2015-01-21
Nyilvántartások

Nyilvános kiadványok


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2020-01-06
Hirdetmények

Dátum Megnevezés
2020-01-06
Közlemények

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Közzétéve: 2019-03-05
Közérdekű adatok igénylése

Dátum Megnevezés
2020-03-29
Közérdekű adatok igénylése

Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Dátum Megnevezés
2020-01-06
Közérdekű adat 2017 IV negyedév
2018-01-02
Közérdekű adat Kőporc

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.