Vis maior tartalék

A vis maior olyan, alapvetően természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa.

A helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás vis maior támogatást igényelhet az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni, vagy teljes támogatására, valamint az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő építményt (kötelező feladatok ellátását szolgáló épületet, utat, hidat, kompot, ár-, és belvízvédelmi létesítményt közművet és műtárgyait) sújtó, előre nem látható természeti, vagy más károk helyreállításának részbeni támogatására a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével.

 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a 9/2011. (II.15.) Korm.rendeletben szabályozta a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályait.

Támogatás igénylésének feltételei

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának lényege, hogy a települési önkormányzat támogatást igényelhet:

a) az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló, indokolt védekezés kiadásainak részbeni vagy teljes támogatására,

- a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével - a helyi önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, építményt, partfalat vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására,

c) - ha a szúnyogok által okozott ártalom óránkénti mértéke a Nemzeti Népegészségügyi Központnak nyilatkozata szerint csípésszámban kifejezve személyenként meghaladja az 50 csípést - katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés többletkiadásainak részbeni támogatására.

A támogatás menete

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat, az esemény bekövetkezésétől, - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül a rendelet 1. melléklete szerinti vagy a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés befejezésétől számított 7 napon belül a rendelet 9. melléklete szerinti adatlapon a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által működtetett ebr42 rendszerben elektronikus bejelentést tegyen. A bejelentés időpontja az ebr42 rendszerben elektronikusan kitöltött adatlap lezárásának dátuma. A bejelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő. 

Védekezési költségek esetén a miniszter a bejelentést követően - a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyidejű értesítésével - haladéktalanul megkeresi a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely 7 napon belül a 2. melléklet szerinti adatlapon - elektronikusan az ebr42 rendszerben - köteles tájékoztatást nyújtani a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről. Ennek igazolására az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyszíni ellenőrzést is folytat.

A bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Magyar Államkincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve által összehívott és koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végez. Az előzetes helyszíni vizsgálatot végző bizottság tagja a kincstár és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője, továbbá szükség szerint a kincstár felkérése alapján

a) épületekben, építményekben keletkezett károk esetében az építésügyi hatóság,

b) ár- vagy belvíz elleni védekezés, ár- és belvízvédelmi vízi létesítmény károsodása esetén a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes vízügyi igazgatóság,

c) utakban, komp- és révátkelőhelyekben, hidakban keletkezett károk esetében a közlekedésért felelős miniszter,

d) kulturális örökség védett elemei esetén az örökségvédelmi feladatkörben érintett illetékes hatóság képviselője.

A települést érintő különösen súlyos természeti károk mérséklésére a védekezési, helyreállítási támogatás részben, előleg formájában azonnali segítségnyújtásként is folyósítható a miniszter előzetes döntésével:

  • helyreállításhoz az előzetesen becsült helyreállítási költség legfeljebb 15 %-ig,
  • védekezéshez az előzetesen becsült védekezési költség legfeljebb 50 %-ig.

A Támogatott a támogatás felhasználásáról – legkésőbb a miniszteri döntést követő 12 hónapon belül, a 9/2011. (II.15.) Korm.rendelet 3.§ (10) bekezdés szerinti esetben a Kormány által meghatározott időpontig, szúnyoggyérítés többletkiadásainak támogatása esetén a döntést követő 6 hónapon belül - köteles elszámolni, melyet az ebr42 rendszerben elektronikus úton kell megtennie.

A pályázat beadási határideje: folyamatos

 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100009.KOR

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap