Szervezeti egységek

Informatikai osztály

1.      Informatikai Osztály
 
a)        végzi mindazon távközlési, informatikai és infokommunikációs tervezési, szervezési és menedzselési feladatokat, melyek az Igazgatóság, alárendelt szervei: katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos tűzoltóparancsnokságok és tűzoltó őrsök távközlési és informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek; a szakmai területek javaslatainak figyelembevételével elkészíti az Igazgatóság informatikai és távközlési koncepcióját;
b)        felterjeszti a BM OKF részére az informatikával és a távközléssel kapcsolatos fejlesztési terveket;
c)         szabályzásokat készít az Igazgatóság és alárendelt szervei által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli igazgatósági infokommunikációs és információ technológiai (IKT) szolgáltatásokra;
d)         végzi az Igazgatóságot érintő IKT beszerzési eljárásokat;
e)        szervezi az Igazgatóság távközlési és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseit és továbbképzéseit;
f)          folyamatosan biztosítja és felügyeli az Igazgatóság ügyelete, a Veszélyhelyzet-kezelési Központ (VK), valamint az Operatív Törzs feladatai ellátásához szükséges távközlési kapcsolatokat, infokommunikációs hálózatokat és központi információtechnológiai (IT) szolgáltatásokat;
 
2.      Informatikai szakterület:
 
a)      megtervezi az Igazgatóság és alárendelt szervei számítógépes hálózatát;
b)      szervezi és végzi az Igazgatóság és alárendelt szervei informatikai tevékenységét, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a számítógépes hálózat működését;
c)      gondoskodik az Igazgatóság és alárendelt szervei belső vezetési információs rendszerének megtervezéséről, kiépítéséről és működtetéséről;
d)      gondoskodik az informatikai hálózat, az információtechnológiai berendezések üzemeltetéséről, biztosítja a menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását, így különösen a hardver és szoftver ellátást, és a rendszerek vírusvédelmét;
e)      gondoskodik az információvédelemmel kapcsolatos előírások betartásáról;
f)       jogtiszta szoftverek alkalmazásával gondoskodik az Igazgatóságon és alárendelt szerveinél telepített számítógépek üzemeltethetőségéről;
g)      végzi a IT szolgáltatások jogosultság függő elérésének biztosítását;
h)      biztosítja a felhasználók számára a szoftverek alkalmazásához szükséges kezelési és felhasználói utasításokat;
i)        javaslatot tesz az informatikai rendszer továbbfejlesztésére;
j)        gondoskodik a számítástechnikai beruházási igények koordinálásáról, javaslatot dolgoz ki a beszerzésre vonatkozóan;
k)      végzi a hálózatok és egyedi gépek karbantartását, ellenőrzését, szükség esetén gondoskodik javításukról;
l)        archiválja és menti az informatikai adatokat;
m)    végzi az igazgatóságon és alárendelt szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinc (NTG) hálózat üzemeltetésével kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokat;
n)      biztosítja a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, a pénzügyi- és számviteli adminisztrációt támogató, az ügyeleti és veszélyhelyzet-kezelési, a döntés-előkészítési számítógépes alkalmazások működési feltételeit;
o)      gondoskodik az igazgatóság és alárendelt szervei elektronikus iktatórendszerének üzemeltetéséről;
p)      gondoskodik a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állásáról, nyilvántartásáról;
q)      nyilvántartást vezet az Igazgatóság és alárendelt szervei információs rendszereiről és informatikai eszközeiről, azokat folyamatosan aktualizálja;
r)       biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai rendszerek elérhetőségét;
s)      szakterületi igényeknek megfelelően alkalmazásfejlesztési, adatbázis tervezési és IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) rendszerintegrátori feladatokat lát el;
t)       gondoskodik a Marathon Terra rendszer üzemeltetéséről az igazgatóságon és alárendelt szerveinél;
u)      gondoskodik a BM OKF zárt, belső üzenetküldő, feladat-meghatározó és végrehajtást kontrolláló, egyben a szakmai területek munkatársai részére fórumot biztosító komplex alkalmazás (Callisto) működéséről, javaslatot tesz fejlesztésére;
v)      karbantartja az igazgatóság internetes honlapját;
w)    javaslatot tesz a BM OKF által biztosított központi informatikai szolgáltatások továbbfejlesztésére;
x)      biztosítja az igazgatóságon és alárendelt szerveinél az informatikai biztonsági követelményekhez szükséges feltételeket;
y)      végrehajtja az adatgazda számára előírt feladatokat.
 
3.      Térinformatikai szakterület:
 
a)           ellátja a Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) működtetésével kapcsolatos megyei feladatokat, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;
b)           térinformatikai támogatást nyújt szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;
c)           működteti a BM OKF-től kapott térinformatikai eszközöket, gondoskodik a központilag biztosított digitális térképek letöltéséről, valamint a szakterületi igények és a rendelkezésre álló digitális térképi adatok alapján térképek publikálásáról;
d)           részt vesz a térinformatikai rendszerek fejlesztésében;
e)           állami alapadatokat igényel a BM OKF-től.
 
4.      Távközlési szakterület:
a)      szervezi és irányítja az igazgatóság és alárendelt szervei vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszereinek üzemeltetését, biztosítja azok folyamatos üzemképességét;
b)      üzemelteti az igazgatóság és alárendelt szervei telefonhálózatát, javaslatot tesz a telefonköltségek csökkentésére, kidolgozza a telefonhasználat belső szabályzását, és figyelemmel kíséri annak megvalósulását, adatszolgáltatást teljesít a BM OKF felé;
c)      központi szabályzó alapján kidolgozza és elosztja a veszélyhelyzeti rádiórendszer forgalmi és üzemeltetési adatait, ellenőrzi a kiadott forgalmi adatok felhasználását;
d)      működteti az igazgatóság és alárendelt szervei veszélyhelyzeti rádió hírrendszerét, koordinálja a technikai ellátás megyei feladatait, szervezi az igazgatóság és alárendelt szervei, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok EDR eszközeinek meghibásodásával, javításával kapcsolatos feladatait;
e)      felügyeli a veszélyhelyzeti rádiórendszer működését, jelzi a rendszerszintű meghibásodást a BM OKF felé;
f)       koordinálja az önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok, valamint az alkalmazásra kerülő polgári védelmi szervezetek hírforgalmi rendszerét, gondoskodik annak szabályszerű és zavartalan működéséről;
g)      minősített időszakban biztosítja az igazgatóság és alárendelt szervei, a szakmai felügyelt szervek, valamint a polgári védelmi szervezetek részére a távközlési eszközöket, megszervezi azok kiszállítását, üzemeltetését;
h)      nyilvántartást vezet a vezetékes- és vezeték nélküli híradástechnikai eszközökről;
i)        vezeti a szolgálati rádiótelefonok nyilvántartását, intézkedik a megyei igazgató által történt engedélyeztetésről, figyelemmel kíséri a vonatkozó intézkedésben előírtak betartását;
j)        a BM OKF által megkötött GSM szolgáltatási szerződés alapján munkáltatói és dolgozói szerződéskötést készít elő;
k)      végzi az Igazgatóság és alárendelt szervei szolgálati mobiltelefonjainak üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;
l)        külön felhatalmazás alapján felügyeli, koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-es virtuális magánhálózatban (VPN-ben) lévő megyei szervezetek felhasználási jogosultságait, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;
m)    ellátja a híradó berendezések beszerzésével kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a híradó technikai eszközök, rádiók üzembiztonságát;
n)      tervezi és szervezi a gyakorlatok híradó biztosítását;
o)      kapcsolatot tart a helyi és a regionális hírközlő szervekkel, a katasztrófavédelemben közreműködő szervekkel és szervezetekkel;
p)      ellátja a rejtjelezéssel kapcsolatos feladatokat;
q)      közreműködik a távközlési szakterülettel összefüggő képzések és továbbképzések szervezésében;
 
5.      Lakosság riasztási szakterület:
 
a)           tervezi, szervezi, irányítja és végzi mindazon szakmai feladatokat (a költségvetésben biztosított keret mértékéig), amelyek a lakosság tájékoztatásának, légi és katasztrófa riasztásának végrehajthatósága érdekében elengedhetetlenek;
b)           lakossági riasztó rendszerekkel kapcsolatos központi karbantartási, javítási és egyéb feladatokhoz adatszolgáltatást teljesít a BM OKF felé;
c)           lakossági riasztó rendszerek műszaki állapotában történő változást (meghibásodás, felújítás végrehajtása, stb.) hivatalos úton jelzi a BM OKF felé;
d)           felügyeli a lakossági riasztó rendszerek, eszközök üzembiztonságát, ellenőrzi a meglévő rendszerek alkalmazhatóságát;
e)           végzi a riasztó eszközök karbantartási, javítási munkálatainak ellenőrzését;
f)             nyilvántartja a megyében lévő lakosság légi- és katasztrófariasztási eszközeinek adatait;
g)           végrehajtja az évenkénti szirénapróbákat;
h)           a lakosságriasztó és tájékoztató rendszerek üzembiztonságának érdekében kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes kirendeltség, áram- és távközlési szolgáltató szakembereivel;

Katasztrófavédelmi Mobil Labor

1.      Katasztrófavédelmi Mobil Labor
 
a)      a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelmének érdekében a b)- h) pontokban felsorolt feladatok ellátása, illetve közreműködés azok végrehajtásában;
b)      a veszélyeztetett terület felderítése;
c)      a beavatkozói állomány, a lakosság, valamint az anyagi javak veszélyeztetettségének felmérése és a változások figyelemmel kísérése, a veszélyeztetésről szóló adatok, információk gyűjtése és továbbítása;
d)      alaprendeltetésből fakadóan — a kárhelyparancsnok döntéseinek előkészítéséhez — javaslattétel a beavatkozás biztonságának, hatékonyságának elősegítése érdekében;
e)      a lakosság gyors helyszíni riasztásának elősegítése, illetve szükség esetén közreműködés a feladat végrehajtásában;
f)        a mentesítési (fertőtlenítési) feladatok tervezése, megszervezése, illetve közreműködés annak végrehajtásában;
g)      veszélyes anyagok kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén, valamint vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területen történő munkavégzés során együttműködés a tűzoltóságokkal és az egyéb beavatkozó szervekkel, szükség esetén a területileg illetékes műszaki-mentő bázis állományával;
h)      szakmai segítségnyújtás a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, illetve a társ- és együttműködő szervezetek részére;
i)        veszélyes áru közúti (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN) és légi (ICAO) szállításával kapcsolatos ellenőrzés végrehajtása;
j)        veszélyes áru közúti (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN) és légi (ICAO) szállításával kapcsolatos balesetek és rendkívüli események kivizsgálása;
k)      a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint a küszöbérték alatti üzemek időszakos hatósági ellenőrzéseinek végzése;
l)        a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek belső védelmi terv gyakorlatainak helyszíni ellenőrzéseinek és minősítésének végzése;
m)    a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint küszöbérték alatti üzemekben bekövetkező balesetek, üzemzavarok körülményeinek kivizsgálása.

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

1.      Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat
 
a)      a káresemény során a KMSZ elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő önálló tevékenységének megfigyelése, szükség esetén a káreset irányításának átvétele;
b)      a kárhelyszínre történő kiérkezés után a KMSZ vezetője dönt, a tűzoltásvezetés átvételéről. Amennyiben nem veszi át az irányítást, akkor tanácsaival segíti a tűzoltásvezetőt a káresemény felszámolásában, valamint figyelemmel kíséri a beavatkozói állomány tevékenységét;
c)      amennyiben dönt a tűzoltás vagy műszaki mentés irányításának átvételéről, az alábbi szolgálati beosztást ellátó személyektől veheti át: szerparancsnok, rajparancsnok, szolgálatparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, tűzoltóparancsnok, katasztrófavédelmi kirendeltségvezető;
d)      katasztrófa esetén a KMSZ helyszínre érkező állománya azonnal megkezdi a katasztrófa komplex felszámolásának irányítását;
e)      folyamatosan figyelemmel kíséri a területén történt tűzoltói beavatkozásokat. Az eseményekkel összefüggésben a beavatkozók (hivatásos, önkormányzati létesítményi és önkéntes tűzoltók), az együttműködők tevékenységére, a felhasznált eszközökre, védőfelszerelésekre, oltóanyagokra, a megvalósított taktikára vonatkozóan információkat gyűjt, elemez;
f)        értékeli a jogszabályokban, belső szabályozókban foglaltak végrehajthatóságát, az alkalmazott tűzoltási terv, tűzriadó terv, műveleti terv megfelelőségét;
g)      hasznosítható tapasztalatait jelentés formájában felterjeszti a megyei tűzoltósági főfelügyelőnek;
h)      figyelemmel kíséri a biztonságos beavatkozáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek meglétét. Különösen figyelmet fordít veszélyes vegyi anyagok jelenlétében, valamint mélyből-, magasból történő mentéssel kapcsolatos beavatkozásokra;
i)        adatokat gyűjt az egyéni védőeszközök használatával, beválásukkal, esetleges hiányosságaikkal, sérülésükkel kapcsolatban. A beavatkozás biztonságával kapcsolatban tapasztalt hiányosság esetén azonnal intézkedik annak elhárítására. Tűzoltó sérülése esetén a körülményeket és a tapasztalatait jelentésben rögzíti;
j)        a tűzoltóságok számára előírt szerelési, tűzoltótechnika kezelői, szituációs begyakorló, valamint ellenőrző gyakorlatok ellenőrzése, végrehajtásának értékelése;
k)      a tűzoltási, műszaki-mentési szituációs gyakorlatok szervezése, végrehajtásának ellenőrzése;
l)        megszervezi és ellenőrzi a megyei vagy fővárosi szintű gyakorlatokat;
m)    vezetési törzsgyakorlatok, tűzoltási gyakorlatok, katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatok megszervezésében, lebonyolításában, koordinálásában, végrehajtásának ellenőrzésében, értékelésében történő közreműködés;
n)      félévente a KMSZ működési területén található tűzoltóságok mindhárom szolgálati csoportjánál szolgálat-ellenőrzést kell végrehajtani;
o)      nagy kiterjedésű, bonyolult nagy erőket igénylő káresetek során a KMSZ részt vesz a vezetési törzs megszervezésében és irányításában;
p)      szolgálatparancsnoki továbbképzéseken prezentációk tartása a tanulságos káreseményekkel kapcsolatban;
q)      iparbiztonsági szempontból információt gyűjt a káreset helyszínére vonatkozóan, hogy az szerepel-e az iparbiztonság nyilvántartásában, illetve rendelkezésre állnak-e védelmi tervek. Amennyiben szükséges, a katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelőjét.

Megyei főügyeleti osztály

 
1.      A Megyei Főügyeleti Osztály a megyei igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében, az osztályvezető irányításával:
 
a)      működteti a Nógrád MKI Megyei Főügyeletét, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatát, Katasztrófavédelmi Mobil Labort és Műveletirányítási Ügyeletét, irányítja az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek ügyeleti szolgálatainak tevékenységét;
b)      a Nógrád MKI Főügyelete útján biztosítja a jelentések megtételének rendjét és teljesíti jelentési kötelezettségeit;
c)      véleményezi a Nógrád MKI-re érkező jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, belső normatívákat és más szakmai anyagokat;
d)      az igazgatói és igazgató-helyettesi értekezleteken beszámol a Megyei Főügyelet szakterületi munkájáról;
e)      jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
f)        betartja, valamint szakterületét érintően betartatja a katasztrófavédelem ügyeleti szolgálatai és azok közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről szóló jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltakat;
g)      a helyi szervek ügyeletei által felterjesztett és a MKI szervezeti egységei által készített jelentések alapján Napi Jelentést készít, melyet a megyei igazgató jóváhagyása után továbbít a BM OKF központi főügyelet, valamint a helyi szervek részére;
h)      gyűjti és értékeli a helyi szervek által készített napi jelentéseket;
i)        fogadja és összesíti a helyi katasztrófavédelmi szervek jelentéseit, összegzett jelentést tesz a BM OKF központi főügyeletnek;
j)        vezényli a KMSZ, KML ügyeletes szolgálatot a főfelügyelőségek bevonásával;
k)      irányítja a KMSZ, KML ügyeletes szolgálat működését a főfelügyelőségek bevonásával;
l)        kapcsolatot tart a területi társszervek ügyeleteivel;
m)    kapcsolatot tart – első sorban ügyeleteik útján – a meghatározott területi hatáskörű szervekkel, a közszolgálati médiaszolgáltatókkal és más együttműködő szervekkel;
n)      végzi a közérdekű közlemények médiaszolgáltatókhoz történő eljuttatását, az eseménytérkép aktualizálását, együttműködik a sajtószóvivővel;
o)      részt vesz a lakosság légi- és katasztrófa riasztási rendszerének létrehozásával, fejlesztésével, működtetésével összefüggő feladatok elvégzésében;
p)      a megyei légi-riasztására szóló jelzést továbbítja a BM OKF főügyeletre, szervezi és nyilvántartja a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatosan végrehajtott és további intézkedést igénylő feladatokat;
q)      rögzíti a terroristák által fegyverként alkalmazott polgári légi járművel kapcsolatos (RENEGADE) információkat, haladéktalanul tájékoztatja az MRFK Ügyeleti Szolgálatát;
r)       ellátja a bajba jutott légi járművek megsegítését szolgáló Kutatás- Mentést Koordináló Központ területi működésével kapcsolatos ügyeleti feladatokat;
s)       elkészíti, naprakészen tartja a műveletirányító tervek működtetési feladatait, végzi a területi riasztású különleges szerek riasztását, szükség esetén azok átcsoportosítását;
t)        közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében, azok érintett szervek részére történő továbbításában, részt vesz a beérkezett „vis maior” jelentések feldolgozásában részt vesz az esemény-kommunikáció folyamatában;
u)      szervezi a Megyei Főügyeleten szolgálatot ellátók és a megyei KMSZ, KML ügyeleti szolgálatot ellátók továbbképzését, tematikát készít elő az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány éves felkészítési tervéhez;
v)      részt vesz a helyi szervek és a rendvédelmi szervek, védelmi bizottságok, önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;
w)    a helyi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat bocsát ki;
x)      a sajtó- és tömegtájékoztató tevékenység során együttműködik a BM OKF, és a MKI katasztrófavédelmi sajtószóvivőjével;
y)      közreműködik a MKI és helyi szervei értesítésében és készenlétbe- helyezésében, a különleges-jogrend életbe léptetése esetén a működésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
z)       végrehajtja az értesítési, készenlétbe helyezési tervekben foglaltakat;
aa)   a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során együttműködik a Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek parancsnokságaival, kapitányságaival, egyéb szerveivel, az önkormányzatokkal, a területi (megyei) illetékességű, központi irányítású közigazgatási szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel;
bb) a szakmai igények figyelembe vételével végzi a szakmai adatszolgáltatás szabályozásának előkészítését.
 
2.      Főügyelet
 
a)      felügyeli - a Műveletirányító Tervek alapján – a tűzesetek, és műszaki mentések felszámolásához szükséges erők, eszközök riasztását, szükség esetén végrehajtja azok átcsoportosítását;
b)      koordinálja, értékeli, összegzi a megye területén történt tűz- és káresetekről, rendkívüli eseményekről, polgári védelmi beavatkozásról érkezett jelentéseket és információkat;
c)      végrehajtja a szükséges riasztási, értesítési, berendelési feladatokat;
d)      a tudomására jutott katasztrófa, veszélyhelyzet, kiemelt tűzeset, műszaki mentés esetén azonnali intézkedéseket tesz, amennyiben a késedelmes intézkedés különösen nagy anyagi kárt okozhat, illetve emberéletet veszélyeztethet;
e)      intézkedik az eseményhez, rendkívüli eseményhez vagy veszélyhelyzethez kapcsolódó információk beszerzésére és döntésre jogosultakhoz történő továbbítására;
f)        a tűz- és káresetekkel, rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedésekben, utasításokban, szabályzatokban és egyéb rendelkezésekben meghatározottak szerint jelentési kötelezettségeket teljesít a megyei igazgatónak, szakmai helyettesének, főügyeleti osztályvezetőnek, vagy az általuk megbízott személynek, a BM OKF Főügyeletére;
g)      vezeti a megyén belül működő tűzoltóságokról beérkező napi létszámjelentéseket, végrehajtja azok összesítését;
h)      tájékoztatja az együttműködő, illetve az érintett alárendelt szervek ügyeleti szolgálatait az őket érintő bekövetkezett eseményekről;
i)        fogadja a Rendőrség, a Magyar Honvédség, az Országos Mentőszolgálat által továbbított jelentéseket azokra haladéktalanul intézkedik;
j)        a VKK. működési rendjében foglaltaknak megfelelően, szolgálati feladatai ellátása mellett, a VKK. diszpécserével tartsa a kapcsolatot, vegyen részt az információcserében;
k)      esemény, rendkívüli esemény, vagy veszélyhelyzethez kapcsolódó információk folyamatos gyűjtése, azok továbbítása a döntésre jogosult igazgatóhoz, igazgató-helyetteshez;
l)        kapcsolattartás, kölcsönös tájékoztatás az alárendelt műveletirányító ügyelettel, híradó szolgálatokkal, az együttműködő és felettes szervek ügyeleti szolgálataival, valamint a kijelölt szervekkel;
c)      közreműködik az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs eredetű események előrejelzésében;
d)      amennyiben más szerv, szervezet igénybevétele válik szükségessé – a hatáskörök figyelembevétele mellett – koordináló feladatot lát el. Adott eseménnyel kapcsolatban ellátja szükséges információkkal a megyei igazgatóság sajtószóvivőjét. Munkaidőn kívül fogadja a sajtószervek újságíróinak telefonos megkeresését, a mindenkor érvényben lévő igazgatói intézkedésnek megfelelő tájékoztatást ad;
e)      az ország légi riasztására szóló jelzést továbbítja, nukleáris- és/vagy súlyos ipari baleset esetén a katasztrófariasztással kapcsolatos feladatokat végrehajtja;
m)    az OKF intézkedéseit a lehető legrövidebb időn belül továbbítja az érintettek részére.
 
3.      Műveletirányító ügyelet
 
a)      a megyei műveletirányítás által felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentések, jelzések értékelése, a szükséges további adatok bekérése és összegzése;
b)     a szükséges intézkedések megtétele, az erők, eszközök riasztásának, esetleges átcsoportosításának biztosítása, a tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítása;
c)      kapcsolattartás és szükség szerinti közös intézkedések biztosítása az együttműködő szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tűzesetek és műszaki mentések hatékony felszámolása érdekében, továbbá segítségnyújtás és segítség igénybevétele az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján;
d)     a jelentési kötelezettségbe tartozó tűzeseteket és műszaki mentéseket, valamint a tett intézkedéseket a megyei főügyeletesnek jelenteni, aki az illetékes vezetőknek és a BM OKF Központi Főügyeletének jelenti tovább azokat. Az alárendelt híradó szolgálatok tevékenységének irányítása, felügyelete;
e)      intézkedni köteles a tűzeseti és műszaki mentési tevékenység, a területvédelem, illetve szolgálat ellátás érdekében a szükséges és lehetséges szer- és létszám átcsoportosításokra, 4 órát meghaladó működés esetén a váltás megszervezésére;
f)       gondoskodni kell, ha a tűz- és káreseti tevékenység előre láthatóan a 4 órát meghaladja, továbbá ha a tűzoltás vezető kéri, védőital elkészíttetéséről, illetve helyszínre szállíttatásáról.

Műszaki osztály

1.      Műszaki Osztály
 
a)      végzi az ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat;
b)      beszerzi a feladatok végrehajtásához szükséges anyagi és technikai eszközöket;
c)      végzi a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat (közbeszerzési terv, évközi módosítás, éves statisztika, előkészítő feladatok, engedélyezés);
d)      ellátja az anyaggazdálkodással, a vagyon szakszerű használatával és hasznosításával, a leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatokat;
e)      megvalósítja a vagyon védelmét, gondoskodik az anyag-, eszköz- és ingatlan megóvásról, tűz- villám és érintésvédelmi felülvizsgálatáról;
f)        működteti a raktárakat, gondoskodik a megfelelő készletezési és raktározási feltételekről, a raktár működtetéséről, védelméről;
g)      intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, a munka- és védőruházattal, védőeszközökkel történő ellátását, vezeti ezek nyilvántartásait, elvégzi a ruhaszemlét;
h)      intézi az igazgatóság kártérítési eljárásainak lefolytatását, érvényesíti a kártérítési, szavatossági és garanciális igényeket;
i)        közreműködik a BM OKF által központilag lebonyolításra kerülő  laktanya építési- és felújítási munkában;
j)        részt vesz az intézményi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain;
k)      ellátja a szolgálati lakások nyilvántartásával, bérlőkijelöléssel kapcsolatos feladatokat;
l)        közreműködik a katasztrófavédelmi szervek és polgári védelmi szervezetek minősített időszaki anyagi, technikai, pénzügyi szükségleteit tartalmazó igény-bejelentési terv elkészítésében. Veszélyhelyzet kezelési időszakban gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges logisztikai háttér biztosításáról;
m)    végrehajtja a műszaki, a vegyvédelmi és egyéb technikai eszközök beszerzésével, igénybevételével, kezelésével, rendszerbeállításával, használatba vételével, időszakos felülvizsgálatával, kivonásával kapcsolatos feladatokat;
n)      az igazgatóság szervezeti egységei közreműködésével elkészíti az igazgatóság fejlesztési terveit, elkészíti a felújítási, karbantartási terveket – azt jóváhagyásra a BM OKF-ra felterjeszti, engedélyezés esetén gondoskodik a végrehajtásról, részt vesz a szabadkézi és közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban;
o)      ellátja a szolgálati járművek üzemeltetésével, üzemben tartásával, felülvizsgálatával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, szükség esetén intézkedik a javításukról, vezeti az igazgatóság járműállományának nyilvántartását;
p)      intézi a gépjárművek hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki vizsgálataival kapcsolatos feladatokat;
q)      tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a hivatásos polgári védelmi szervek ellátásával kapcsolatos feladatokat;
r)       folyamatosan adatokat szolgáltat a díjmentes úthasználatra jogosult járművekről;
s)       ellátja a tűzvédelmi megbízotti feladatokat;
t)        ellenőrzi a kirendeltségek tűzvédelmi tevékenységét;

Költségvetési osztály

1.      Költségvetési Osztály

 
a)      a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően biztosítja az igazgatóság működésének anyagi-pénzügyi feltételeit, közreműködik a cím költségvetési tervezésében, a leosztott költségvetési előirányzatok alapján elkészíti az igazgatóság elemi költségvetését, gazdálkodik a jóváhagyott előirányzatokkal, végzi a pénzügyi-számviteli feladatokat;
b)      gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, felülvizsgálatáról, összesítéséről;
c)      felelős a pénzügyi és számviteli folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
d)      végrehajtja az előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatokat, elemzéseket, prognózisokat készít;
e)      előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre az előirányzatokban a szervezeti egységekre vonatkozóan;
f)        részt vesz a Szociális Bizottságnak a szociális segélykeret felosztására vonatkozó döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja ezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;
g)      végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
h)      ellátja az igazgatóság pénzgazdálkodásával, pénzellátásával, pénzkezelésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja a szabályszerű pénzforgalmat és a házipénztár működését;
i)        gondoskodik az illetmény és egyéb járandóságok folyósításáról, adatot szolgáltat a számfejtéshez, a járulék és adóbevallásokhoz;
j)        végzi a pénzügyi adminisztrációt, vezeti az analitikus nyilvántartásokat;
k)      TB kifizetőhelyként működik;
l)        végzi a főkönyvi könyvelést, elkészíti a mérleg és beszámoló jelentéseket;
m)    gondoskodik az igazgatóság bevételeinek beszedéséről;
n)      közreműködik a különböző szerződések, megállapodások elkészítésében, érvényesíti az ezekből származó, vagy egyéb igényeket, képviseli az igazgató felhatalmazása esetén az igazgatóságot;
o)      elkészíti az ingatlan bérbeadással, illetve egyéb szolgáltatással kapcsolatos szerződéseket és módosításokat, felülvizsgálja az érvényben lévő, működési költségeket érintő megállapodásokat;
p)      biztosítja a katasztrófavédelmi kirendeltségek pénzügyi ellátását, felügyeli a gazdasági működését;
q)      ellátja a minőségirányítási rendszer működtetéséből az osztályra háruló feladatokat;
r)       közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokban;
s)       felülvizsgálat után a BM OKF-ra felterjeszti a munkáltatói kölcsön kérelmeket;
t)        gondoskodik a szakterület állományának továbbképzéséről és tájékoztatásáról, végzi az igazgatósági rendezvények és egyéb protokolláris feladatok anyagi feltételeinek biztosítását;
u)      részt vesz az ellenőrzésekben, elkészíti a szakterületét érintő részjelentéseket, a szakterület munkatervét, belső szabályzóit, javaslatokat készít a munka javítására, véleményezi a szakterületét érintő anyagokat, előterjesztéseket;
v)      kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a szakterületet érintő továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
w)    gyűjti, összesíti és felterjeszti a határidős jelentések táblázatában meghatározott adatszolgáltatásokat;
x)      közreműködik a költségvetési támogatást kapott önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;
y)Ellátja a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabaleseteket szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
z)Nemfizetők esetében intézi a felszólítások végrehajtását,

Hatósági osztály

A tűzvizsgálati hatósági jogkör kivételével gyakorolja a jogszabályban meghatározott első- és másodfokú tűzvédelmi hatósági jogköröket. Gyakorolja a jogszabályban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi és polgári védelmi szakhatósági jogköröket. Ellátja a jogszabályban meghatározott másodfokú tűzvédelmi szakhatósági feladatokat.
Végzi az osztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat.
A rendőr-főkapitányság megkeresésére részt vesz a pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzéseken.
Részt vesz a megyei kormányhivatal építésügyi hivatalának építésfelügyelete által megtartott ellenőrzéseken, amennyiben az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság közreműködött az engedélyezési eljárásban.
A tűzvizsgálati szakterület kivételével gyakorolja a tűzvédelmi szervi szakértői jogköröket.
A jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan nyilvántartást vezet, végzi a hatáskörébe tartozó tűzvédelmi szakvizsgáztatások ellenőrzését.
Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi jogszabályok, szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét.
Irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségek hatósági tevékenységét.


Ellenőrzési Szolgálat 

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. Az Ellenőrzési Szolgálat vezetője a Nógrád MKI belső ellenőrzési vezetője.
 
A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat tartalmazza. A revizori ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.
 
Az Ellenőrzési Szolgálat kiemelt feladatai:
 
-       az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – az igazgató megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
-       az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;
-       szakirányítja a kirendeltségek ellenőrzési tevékenységét;
-       ellenőrzési feladatait az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak, illetve igazgatói utasítás alapján végzi;
-       összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveket, végrehajtja a jóváhagyott tervfeladatokat, nyomon követi a megvalósítás folyamatát;
-       vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások valódiságát;
-       a gazdálkodási tevékenység vizsgálata és megítélése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályokban, belső rendelkezésekben rögzített követelmények, normák érvényesülésének megismerésére;
-       az ellenőrzések során érvényesíti az objektivitás, és tárgyilagosság elveit, tényszerűen és elemzően állapítja meg az eredményeket, hiányosságokat, konstruktívan és kezdeményezően jelzi a vezetői döntést igénylő helyzeteket;
-       érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széleskörű hasznosítását;
-       figyelemmel kíséri az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
-       büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja a szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;
-       a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
-       a szolgálat tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, a szakirányító részére adatot szolgáltat;
-       részt vesz a Nógrád MKI szakmai és stratégiai tervezési feladataiban;
-       az igazgató által kijelölt ügyekben végzi a panaszok, állampolgári bejelentések kivizsgálását.

Humán szolgálat

Szervezi és végzi az igazgatóság létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat. Előkészíti az igazgató személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit.
Elkészíti a létszámkimutatást, gondoskodik annak naprakészen tartásáról. Képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását.
Ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét. Végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal, szolgálati járandóságban részesülőkkel kapcsolatos feladatokat. Végzi az érintett hivatásos, közalkalmazott és munkavállalói állomány vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat.
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást.
Tervezi, szervezi az igazgatóság állományának képzésével, továbbképzésével összefüggő feladatok végrehajtását.
Tervezi, szervezi a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket az igazgatóság állomány részére;
Tervezi, szervezi és szakirányítja a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sport életét.
Szervezi a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát.
Szervezi az állományába jelentkezők munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, az állományban lévők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, valamint az állomány foglalkozás-egészségügyi alapellátását.
Végzi a munkavédelemi hatósági tevékenység szakmai feladatait, szakmailag ellenőrzi a területi és helyi szervek, valamint az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét.
Kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét.
Megszervezi a munkavédelmi vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, közreműködik a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatásban, elkészíti az Igazgatóság kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását. Végzi az Igazgatóságon valamennyi baleset kivizsgálását.
Megtartja az Igazgatóságra újonnan felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  éves ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását.


Iparbiztonsági főfelügyelőség

 
1.      A Megyei Iparbiztonsági Főelügyelőség az igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe tartozik. Részletes feladatait a főfelügyelőség ügyrendje tartalmazza.
 
2.      Veszélyes üzemek felügyeleti és iparfelügyeleti szakterületen:
 
a)      eleget tesz a hatósági jogkörében jogszabályban rögzített nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségeinek; adatszolgáltatásra kötelezi a szabályozás alá nem tartozó dominóhatás miatt érintett veszélyes üzemeket;
b)      hatósági ellenőrzési ütemterv szerint szervezi és végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek jogszabályban meghatározott időközönkénti ellenőrzéseit, felügyeli a külső védelmi tervezéshez, a gyakorlatokhoz, a lakossági tájékoztatáshoz és a településrendezési tervezéshez kapcsolódó intézkedések megvalósulását;
c)      a Kat.tv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek tekintetében gyűjti és értékeli a súlyos ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos műszaki, szervezeti és vezetési információkat;
d)      a 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet 23. §. (8) bekezdése alapján háromévente, illetve az új vagy módosított biztonsági jelentés, biztonsági elemzés vagy súlyos káresemény elhárítási terv, hatóság által történő elfogadását követően közreműködik a külső védelmi terv felülvizsgálatában;
e)      közreműködik a veszélyes üzemhez kapcsolódó lakossági tájékoztató kiadvány készítésében és a 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet 25. §. (3) pontja alapján előírt felülvizsgálatában;
f)        segíti az önkormányzatok súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;
g)      szakterületén közreműködik az OKF által tartott átfogó- és utóellenőrzéseken, témavizsgálatokat és célellenőrzéseket végez;
h)      évente a Kat. tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemekkel kapcsolatos feladatai teljesítéséről beszámolót készít;
i)        végzi a küszöbérték alatti üzemek megyei felmérését, közreműködik a katasztrófavédelmi hozzájárulás megfizetésére kötelezett gazdálkodó szervezetek beazonosításában;
j)        ellátja a katasztrófavédelmi kirendeltségek küszöbérték alatti üzemek azonosításához (felderítéséhez), súlyos káresemény-elhárítási terv gyakorlatok ellenőrzéséhez, valamint iparbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó feladatai végrehajtásának szakmai irányítását és felügyeletét;
k)      ellátja a katasztrófavédelmi bírság, katasztrófavédelmi hozzájárulás, igazgatásszolgáltatási díj, fizetési kötelezettséggel kapcsolatos hatósági és ellenőrzési feladatokat;
l)        lefolytatja az üzemek katasztrófavédelmi hozzájárulásának megállapítására és beszedésére indított hatósági eljárásokat, illetve a Kat.tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek által foganatosított – hozzájárulás visszatérítését megalapozó – műszaki intézkedések hatósági minősítésében;
m)    szakmai információ és adat szolgáltatásával közreműködik az ipar baleset-megelőzési igazságügyi szakértői tevékenységhez kapcsolódó véleményezési eljárásban;
n)      közreműködik a Kat. tv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos balesetekkel és üzemzavarokkal kapcsolatos vizsgálatokban és az azokról készített üzemeltetői jelentések feldolgozásában;
o)      szakmai információ és adat szolgáltatásával közreműködik a kritikus infrastruktúra védelem Kat.tv. IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemeit érintő katasztrófavédelmi feladatainak ellátásában;
p)      folyamatos kapcsolatot tart a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzésében, elhárításában érdekelt társszervekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, figyelemmel kíséri a védekezésben érintettek együttműködésének helyzetét, közreműködik a közös feladatok ellátására való felkészülés feladatainak időszakos egyeztetésében;
q)      a Kat.tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek vonatkozásában végzi az egységes iparbiztonsági hatósági koordinációs, kapcsolattartási, illetve az információcserére, adatgyűjtésre és nyilvántartásra kiterjedő feladatokat;
r)       végzi az egységes iparbiztonsági hatósági ellenőrzési feladatokat, amelynek keretében irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi kirendeltségek által végzett társhatóságokkal és az önkormányzatokkal közös hatósági ellenőrzések előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését;
s)       a súlyos balesetek elleni védekezés területén az aktuális szakmai feladatok egységes értelmezése érdekében az érintett üzemeltetők, önkormányzatok, a helyi katasztrófavédelmi szervek szakemberei részére továbbképzéseket, szakmai tájékoztatókat szervez;
t)        iparbiztonsági vonatkozásában közreműködik a települések katasztrófa veszélyeztetettségének felmérésében, pontosításában, kidolgozza a veszélyeztetettség értékelését, javaslatot tesz a települések polgári védelmi besorolásának szükség szerinti módosítására;
u)      közreműködik a veszélyes anyagok előállításával, felhasználásával és tárolásával, illetve a veszélyes hulladékokat érintő veszélyeztető hatásokkal kapcsolatos veszély-elhárítási és az általános polgári védelmi tervrendszerek felülvizsgálatára vonatkozó területi szintű feladatok végrehajtásában, felügyeli a helyi szervek ez irányú tevékenységét.
v)      ellátja a Kat. tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek katasztrófavédelmi engedélyezésével, felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat;
w)    végzi a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos szakhatósági feladatokat, adatokat, információkat gyűjt azok azonosításához.
 
3.      A kritikus infrastruktúra felügyelet és koordináció szakterületén:
 
a)      a kritikus infrastruktúra védelem (a továbbiakban: KIV) feladatrendszerén belül képviseli a katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését;
b)      végzi a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos feladatok katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat;
c)      ellátja az Igazgatóság folyamatos működésének biztosításához szükséges infrastruktúra elemek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, az észlelt hiányosságokat az elhárításukra irányuló javaslataival együtt jelenti az elöljárónak;
d)      az EU Irányelvvel összefüggő jogharmonizációs kötelezettség, a nemzetközi ajánlások és a hazai jogszabályok szem előtt tartásával gondoskodik a mindenkori KIV szabályozás aktualitásának megőrzéséről;
e)      végzi a KIV-et érintő veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, felügyeli a helyi szervek ez irányú tevékenységét;
f)        ellátja a rotációs kikapcsolási renddel, valamint az alapvető és létfontosságú elektromos felhasználók kijelölési eljárásával kapcsolatos koordinációs és hatósági feladatokat, felügyeli és ellenőrzi a helyi szervek ez irányú tevékenységét és nyilvántartásaikat;
g)      gondoskodik a kijelölt kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni fokozott védelmének megszervezéséről;
h)      tervezi, szervezi a KIV-mel összefüggő katasztrófavédelmi tárgyú megyei szintű gyakorlatokat;
i)        kapcsolatot tart a kritikus infrastruktúra tulajdonosával, üzemeltetőjével, a kiemelt informatikai és távközlési szolgáltatókkal, valamint a nemzeti hálózatbiztonsági feladatokat ellátó szervezetekkel;
j)        támogatja a katasztrófavédelmi helyi szerveket, valamint a helyi védelmi bizottságokat a KIV-mel kapcsolatos feladataik végrehajtásában;
k)      részt vesz a létesítményi ellenőrzések tervezésében és végrehajtásában, szükség esetén a helyszíni ellenőrzésen;
l)        véleményével, javaslataival, valamint háttéranyagok összeállításával segítséget nyújt a vezetői döntések meghozatalához.
 
4.      A nukleáris biztonság szakterületén:
a)      közreműködik a KML nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai felügyeletében, valamint ezen anyagok jelenlétében történő beavatkozások elemzésében, részt vesz a technikai korszerűsítésre irányuló javaslatok kidolgozásában, továbbképzésük végrehajtásában;
b)      közreműködik a lakosság normál és rendkívüli időszaki tájékoztatásában az ország háttérsugárzási adatairól, és a sugárzási helyzet értékelésben;
c)      adatot szolgáltat a nukleáris biztonsággal és a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos bizottságok munkájához;
d)      részt vesz a hazai és nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokon, továbbképzéseken és konferenciákon
e)      közreműködik a területi veszély-elhárítási terv részét képező Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv kidolgozásában és karbantartásában;
f)        végzi a radiológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos szakhatósági feladatait;
g)      ellátja a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt nukleáris biztonsággal kapcsolatos szakhatósági feladatokat.
 
5.      A Veszélyes Szállítmányok szakterületen:
 
a.      A VÁSZ szakreferensen keresztül vezeti az ellenőrzésekkel kapcsolatos elektronikus és egyéb nyilvántartásokat, gyűjti, értékeli a szállítások és ellenőrzések statisztikai adatait, gyűjti az ellenőrzések során kitöltött ellenőrzési jegyzékeket, elkészíti a negyedéves jelentéseket.
b.      Gyűjti, összesíti, értékeli a megyén belül, a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett balesetekről, rendkívüli eseményekről készült jelentéseket, adatokat, elkészíti az összefoglaló értékelést, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.
c.      Gyűjti és nyilvántartja a területi szerv által kiadott – bírságokról szóló – határozatokat, valamint elkészíti és felterjeszti az ezzel kapcsolatos jelentéseket. A keletkezett adatokat, dokumentumokat az elektronikus VÁSZ adatbázis megfelelő rovatába feltölti.
d.      végzi a közlekedési bírságnyilvántartó rendszer adatfeltöltéssel kapcsolatos feladatokat
e.      képzéseket szervez a katasztrófavédelem területi és helyi szerveinél foglalkoztatott veszélyes szállítmány ellenőrzésére jogosultak részére.
f.        figyelemmel kíséri a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tendenciákat, melyek alapján javaslatot tesz az ellenőrzési és bírságolási módszertan, illetve gyakorlat javítására;
g.      az egységes eljárás és joggyakorlat érdekében utasítást készít a veszélyes áru szállításával kapcsolatos hatósági ellenőrzések és bírságolások végrehajtására;
h.      az egységes eljárás és joggyakorlat érdekében iránymutatásokat, tájékoztatókat, állásfoglalásokat ad ki a veszélyes áru szállításával kapcsolatos hatósági ellenőrzések és bírságolások végrehajtására;
i.        végzi a veszélyes áru közúti, vasúti szállításának és telephelyi ellenőrzésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat;
j.        koordinálja, és a társszervekkel összehangolja a veszélyes áru közúti, vasúti szállításának és telephelyi ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat;
k.      ellátja a veszélyes áru közúti, vasúti, szállítása során bekövetkezett balesetek kivizsgálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtásának irányítását;
l.        végzi a veszélyes áru közúti, vasúti szállítása során bekövetkezett balesetekre vonatkozó jelentések feldolgozását, valamint gyűjti és összesíti a helyi szervek által a veszélyes áru szállítás közúti és telephelyi ellenőrzéseivel kapcsolatban felterjesztett adatokat, melyekről értékelés után féléves jelentést készít
m.    végzi a veszélyes áru szállításának közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok katasztrófavédelmi szankcionálásával kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat;
n)      végzi a veszélyes áru szállításának közúti, vasúti és telephelyi katasztrófavédelmi ellenőrzéséhez szükséges ellenőri segédlet szoftver (Statinfo szoftver) időszakos frissítésével, naprakészen tartásával kapcsolatos ADR szakreferensi feladatokat, valamint végzi az időközben felmerült bővítési, változtatási igények felmérését és a módosítás kezdeményezését;
o)      biztosítja a veszélyes áru szállításának közúti, vasúti, és telephelyi katasztrófavédelmi ellenőrzése, valamint szankcionálása során keletkezett adatok gyűjtéséhez szükséges adatbázis szoftver (VÁSZ adatbázis szoftver, KAP online) időszakos frissítését, naprakészen tartását, valamint végzi az időközben felmerült bővítési, változtatási igények felmérését és a módosítás kezdeményezését;
p)      gyűjti és összesíti az ellenőrzés végrehajtásához szükséges technikai eszközökre, felszerelésekre vonatkozó igényeket és véleményezi azok szükségességét;
q)      folyamatosan kapcsolatot tart a veszélyes áru szállításának ellenőrzésében érintett társszervekkel;
r)       együttműködik a BM OKF – a veszélyes áru szállításának ellenőrzéséhez és szankcionálásához kapcsolódó műszaki, gazdasági feltételeinek biztosításában, illetve a bírságok pénzügyi kezelésében – érintett főosztályaival;
s)       közreműködik a veszélyes áru szállításának ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó annak ellátásához szükséges adatok és szakmai információk szolgáltatásában;
t)        figyelemmel kíséri a veszélyes áru szállítás ellenőrzésével kapcsolatos szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és javaslatot tesz – szükség esetén – annak fejlesztésére; valamint más szervezeti egységgel közreműködve elősegíti az alárendelt szervek egységes jogalkalmazási gyakorlatát;
u)      végzi a veszélyes áru szállítmányok bejelentésével kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatokat;
v)      a VÁSZ szakreferensen keresztül ellátja az igazgatóság veszélyes áruk közúti és vasúti szállításának ellenőrzésébe bevont személyi állomány továbbképzését.
w)    végzi, illetve szervezi a veszélyes áruk közúti, vasúti szállításával kapcsolatos telephelyi és közúti ellenőrzéseket, valamint részt vesz a társhatóságok által szervezett közös ellenőrzéseken;
x)      az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanság megszűntetésére - az adott eset körülményeire tekintettel - a környezet, a lakosság és a közlekedés biztonságára legkisebb kockázatot jelentő intézkedést tesz, melynek keretében az ellenőrzött járművet feltartóztatja, elrendeli a szállított veszélyes áru átrakodását, átfejtését;
y)      külföldi szállítóval szemben indított eljárás lefolytatásához végzi a tolmács kirendelését, intézkedik az ellenőrzött jármű visszatartására.

Tűzoltósági főfelügyelőség

 
1.      A Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség az igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe tartozik. Részletes feladatait a főfelügyelőség ügyrendje tartalmazza.
 
2.      Ellátja a vonatkozó igazgatói intézkedés szerint a minőségirányítási rendszer működtetéséből a Főfelügyelőségre, illetve tagjaira háruló feladatokat.
 
3.      A Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség feladatai:
 
a)      meghatározza, szakmailag vezeti, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő főfelügyelőség tevékenységét, a Katasztrófavédelmi kirendeltségek tűzvizsgálati eljárási tevékenységét, és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) szakmai tevékenységét;
b)      kapcsolatot tart szakmai szövetségekkel, félévente szakterületének megfelelően beszámolót készít;
c)      koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén az Igazgatóságra háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot
d)      kapcsolatot tart a Tűzvédelmi és a Tűzvizsgálati Tanácsadó Testületekkel;
e)      szakterületét érintően végzi az adatszolgáltatás szakmai igényeinek kidolgozását;
g)      közreműködik a szervezeti eleme által döntésre előkészített iratok véglegesítésében;
o)      kiadmányozza a tűzvizsgálati eljárás során a kizárás és kijelölés tárgyában hozott, valamint a hatósági eljárást megszüntető közigazgatási hatósági döntéseket;
p)     a szakterületét érintően a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi, helyi szerveire kiterjedő hatályú szakmai állásfoglalást ad ki;
 
4.      Felügyeleti, ellenőrzési terület vonatkozásában:
 
a)      ellenőrzi a tűzoltási szakterületen és a KMSZ - on keresztül a tűzoltóságok készenléti szolgálatellátását, szakmai felkészültségét, a szolgálatszervezési és ügyeleti okmányok vezetését;
b)      részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
c)      közreműködik a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos hazai tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolásában;
d)      szakterületén közreműködik az Igazgatóság által tartott átfogó- és utóellenőrzéseken, témavizsgálatokat és célellenőrzéseket végez;
e)      félévente szakterületének megfelelően beszámolót készít;
f)        ellenőrzi a KMSZ - on keresztül a helyi szintű gyakorlatok végrehajtását, a parancsnoki irányító, ellenőrző tevékenységet;
g)      szakterületét érintően a tűzoltóságok részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;
h)      Katasztrófavédelmi Kirendeltségeken keresztül ellenőrzi, figyelemmel kíséri a hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok szolgálati létszámhelyzetét, technikai eszköz ellátottságát, a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok felszereléseinek, eszközeinek műszaki állapotát, működésük megbízhatóságát, személyi és tárgyi feltételeit;
i)        végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási és a Főfelügyelőség feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási feladatokat;
j)        a katasztrófavédelem helyi szervein keresztül ellátja a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
k)      részt vesz a helyi szervek és a rendvédelmi szervek, a védelmi bizottságok, és az önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;
l)        szakterületén közreműködik a megyei Igazgatóság által tartott különböző típusú ellenőrzéseken;
m)    szakfelügyeleti ellenőrzést végez a helyi szerveknél, az önkormányzati, létesítményi tűzoltó-parancsnokságoknál, önkéntes tűzoltó egyesületeknél;
n)      irányítja, felügyeli és ellenőrzi a megyei Műveletirányító Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok teljesítését;
 
5.      A tűzoltási terület vonatkozásában:
 
a)      végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási és a főfelügyelőség feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat a KMSZ - on keresztül;
b)     felülvizsgálja, jóváhagyásra felterjeszti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit, ellenőrzi azok végrehajtását a KMSZ - on keresztül;
c)      tűzoltósági felügyelő és a KMSZ-on keresztül vizsgálja, és értékeli a tűzoltóságok szolgálatszervezési helyzetét, javaslatot készít a szükséges módosítások végrehajtására;
d)     tervezi és szervezi a tűzoltósági felügyelők továbbképzését, irányelveket készít elő a tűzoltásban és műszaki mentésben részt vevő állomány éves felkészítési tervéhez;
e)      a megye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a tűzoltóságok részére, szervezi a hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
f)       szervezi a megyei tűzoltósport és szakmai versenyeket, részt vesz a BM OKF által rendezett országos és nemzetközi tűzoltósport versenyeken és szakmai vetélkedőkön;
g)      jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;
h)      a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a segítséget nyújtó szervekkel, személyekkel;
i)        a megyei polgári védelmi főfelügyelőséggel közösen szervezi a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételét;
j)       közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
k)     részt vesz az MVK működtetésében;
l)        részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában;
m)    az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, a megyei polgári védelmi főfelügyelőséggel egyeztetve mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez;
n)      részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
o)     végzi a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos megyei tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolását;
p)     a helyi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat bocsát ki;
q)     közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában;
r)       szakterületét érintően a helyi szervek részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;
s)      javaslatot tesz az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges műveleti körzetének kijelölésére és véleményezi azok költségvetési támogatását;
t)       indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelését, végrehajtja az elrendelésre kiadott döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását;
u)      közreműködik a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzések, értékelések elkészítésében, előkészíti a szakterületére vonatkozó vezetői döntések tervezeteit;
v)      szervezi az esetenként szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokkal kibővített tűzoltó szakképzéseket, a képzés helyszínén tűzoltási szakterületen keresztül ellenőrzi és felügyeli szakmai színvonalát, megfelelőségét;
w)    közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását;
x)      javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmány készítés elrendelésére;
y)      közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
z)      részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
aa) végrehajtja a gyakorlatok szemlézését, a gyakorlaton résztvevők értékelését;
bb)a KAP-Online rendszert illetően az adatszolgáltatáshoz megfogalmazza a szakmai igényét;
cc) tűzoltás-műszaki mentéssel kapcsolatos statisztikát készít;
 
6.      Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzés vonatkozásában
 
a)      végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási és a feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;
b)     gyakorolja a jogszabályban meghatározott tűzvizsgálati hatósági jogkört;
c)      végzi a tűzvizsgálói készenlét vezénylési feladatait, a vezényléssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
d)     közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
e)      gyakorolja a tűzvizsgálati szakterületen a szervi szakértői jogköröket;
f)       tervezi és szervezi a szakterületét érintő továbbképzéseket;
g)      közreműködik a szakmai versenyek és vetélkedők lebonyolításában;
h)      jelentéseket állít össze a tűzvizsgálattal kapcsolatos a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;
i)        közreműködik az országos erdőtűz adattárhoz meghatározott adatok szolgáltatásában;
j)       kezdeményezi a megye területét érintően tűzgyújtási tilalom elrendelését, visszavonását;
k)     gondoskodik a munkájával összefüggő szakirodalmak feldolgozásáról, azok publikálásáról;
l)        szakterületén közreműködik az BM OKF által tartott különböző típusú ellenőrzéseken, témavizsgálatokat és célellenőrzéseket végez;
m)    közreműködik a KAP-Online rendszer működtetésében;
n)      tűzvizsgálattal kapcsolatosan statisztikát készít;
o)     szakterületét érintően kapcsolatot tart a BM OKF Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzési Főosztályával, az országos társszervekkel;
 
7.      A beavatkozás-elemzéssel összefüggésben:
 
p)     a szakmai tapasztalatok összefoglalása érdekében javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően szakterületi, vagy komplex tanulmány elrendelésére;
q)     figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve azok közreadására;
r)       beavatkozás-elemzés keretében összegzi a statisztikai adatokat, elemzést készít, javaslatot tesz további intézkedésekre;
s)      értékeli az Igazgatóság katasztrófavédelmi operatív tevékenységét, annak színvonalát, hatékonyságát, költségeit
t)       közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
u)      a beavatkozások során tapasztaltak alapján jogszabályok, belső szabályozók módosítását kezdeményezi;
v)      részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában.

Polgári védelmi főfelügyelőség

Megyei Polgári Védelmi Főfelügyelőség
 

111. A Megyei Polgári Védelmi Főelügyelőség az igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe tartozik. Részletes feladatait a főfelügyelőség ügyrendje tartalmazza.

112. A megyei polgári védelmi főfelügyelő szolgálati elöljárója az általa irányított Főfelügyelőség teljes személyi állományának.

113. Ellátja a vonatkozó igazgatói intézkedés szerint a minőségirányítási rendszer működtetéséből a Főfelügyelőségre, illetve tagjaira háruló feladatokat.

114. Polgári veszélyhelyzeti tervezési és szervezési feladatok:

a) végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatokat;
b) szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét;
c) vezetői döntés előkészítéséhez a főfelügyelőség tevékenysége vonatkozásában szakmai elemzéseket, értékeléseket készít;
d) nyilvántartja a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területét, javaslatot készít a módosítások jogszabályban való megjelenítésére;
e) részt vesz a valós kockázatokon alapuló települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásában, módosító javaslatok felülvizsgálatában, gondoskodik a változások átvezetéséről és elkészíti a megye összesített katasztrófa veszélyeztetettségi értékelését az igazgatóság szervezeti elemeinek és a kirendeltségek véleményének figyelembe vételével;
f) biztosítja a kockázatbecslések elvégzéséhez szükséges szakmai támogatást;
g) a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a települési veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását;
h) figyelemmel kíséri a települési, a települési összesített veszélyelhárítási tervek elkészítését, a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását;
i) közreműködik a területi veszélyelhárítási terv elkészítésében;
j) végzi a veszély-elhárítási tervrendszerek működtetésével és korszerűsítésével kapcsolatos megyei szintű feladatokat, felügyeli a katasztrófavédelmi kirendeltségek ezirányú tevékenységét;
k) gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket;
l) folyamatosan kezeli és aktualizálja a veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges lakosságvédelmi adatbázist;
m) részt vesz a külső védelmi terv elkészítésében és ellátja a terv alapján kiadásra kerülő lakosságtájékoztató kiadványok készítésének szakirányítását és felügyeletét;
n) végzi a különleges jogrend, a veszély-elhárítási és a súlyos balesetekkel kapcsolatos külső védelmi tervekben a főfelügyelőség hatáskörébe utalt feladatokat, gondoskodik azok koordinálásáról, végrehajtja a kapcsolódó szervezési feladatokat;
o) igény esetén javaslatokat tesz a súlyos balesetek megelőzésére, az elhárításában érdekelt önkormányzati és gazdálkodó szervezetek ezzel kapcsolatos együttműködési feladataira;
p) tervezi, szervezi a kirendeltségek polgári védelmi felügyelőinek továbbképzését;
q) végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési, beavatkozási feladatokat;
r) részt vesz a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelmény meghatározásában;
s) közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;
t) koordinálja az ár- és belvizek elleni védekezés szakmai feladatait, összehangolja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő reagálást és annak felkészülési feladatait;
u) tervezi, szervezi és koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos megyei szintű feladatokat;
v) koordinálja a migrációval kapcsolatos területi és helyi szintű feladatokat;
w) közreműködik a kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatokban;
x) tervezi és szervezi a lakosság, valamint a katasztrófa- és polgári védelmi szervezetek mentesítési szakfeladatainak végrehajtását;
y) tervezi és szervezi a lakosság, valamint a katasztrófa- és polgári védelmi szervezetek egyéni védőeszközzel való ellátását;
z) koordinálja a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének területi feladatait.
aa) végzi a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai, biológiai, vegyi védelmére vonatkozó követelmények kidolgozását;
bb) vezeti az életvédelmi létesítmények megyei adatbázisát;
cc) részt vesz az életvédelmi létesítmények létesítésével, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos hatósági eljárásban;
dd) koordinálja a hatósági határozattal kijelölt életvédelmi létesítmények fenntartására és hasznosítására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését;
ee) végzi a Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatokat;
ff) részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
gg) részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;
hh) koordinálja a polgári védelmi szervezetek felkészítésével és gyakoroltatásával kapcsolatos feladatokat;
ii) közreműködik a területi és helyi szervek értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok és tervek kidolgozásában;
jj) részt vesz a polgári védelmi közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciói kidolgozásában;
kk) részt vesz, a KAP online rendszer polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő adatszolgáltatásban;
ll) ellátja a lakosság veszélyhelyzeti riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat, koordinálja megyei és helyi szintű feladatokat;
mm) kidolgozza az Operatív Törzs és a Veszélyhelyzeti Központ (továbbiakban: VK) működési rendjét;
nn) részt vesz a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos tervező, szervező tevékenységben;
oo) elkészíti és naprakészen tartja a - Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség közreműködésével - a megyei Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet (a továbbiakban: BEIT), szakmailag felügyeli a helyi nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervek elkészítését;
pp) tervezi és szervezi a lakosság normál időszaki tájékoztatását a háttérsugárzás adatairól, végzi a sugárhelyzet értékelését; ellátja a védelmi felkészítésből és a különleges jogrend bevezetéséből adódó feladatokat, együttműködik a rendvédelmi szervek azonos feladatot ellátó szervezeti egységeivel;
qq) összehangolja a megyék közötti és a határ menti segítségnyújtás szakmai feladatainak végzését;
rr) elkészíti és naprakészen tartja a Megyei Bevetés-irányítási Tervet (MBIT), végrehajtja az igazgatóság részére meghatározott feladatokat;
ss) kidolgozza az igazgatóság különleges jogrendre vonatkozó terveit, irányítja az alárendeltek ezirányú tevékenységét, végzi a személyi állomány, objektumok, technika és szolgáltatások lebiztosítását, kapcsolatot tart;
tt) javaslatot készít az igazgatóság és alárendelt szervei különleges jogrendben működő szervezetére, megtervezi az annak kialakításához szükséges belső átcsoportosításokat;
uu) a Megyei Védelmi Bizottság Elnökének megbízása, illetve felhatalmazása alapján végzi a helyreállítás és újjáépítés tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatait;
vv) részt vesz a helyreállításokat megelőző kárfelmérésekben, a helyreállítás adatainak, jelentéseinek elkészítésében, nyilvántartásaiban;
ww) közreműködik a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos állampolgári bejelentések, panaszok kivizsgálásában;
xx) végzi az önkormányzatok vis maior pályázatával kapcsolatos igazgatóságra háruló feladatait;
yy) közreműködik a KMSZ hatósági munkájának irányításában;

115. Mozgósítási és szakirányítási feladatok:

a) irányítja és ellenőrzi a kirendeltségek polgári védelmi feladataival kapcsolatos szakmai munkáját és tevékenységét;
b) összehangolja az önkéntes és a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását (létszám, eszköz, szakfeladat);
c) végzi a polgári védelmi szervezetek (önkéntes és köteles) létrehozásával, megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat, vezeti az összesített létszám adatokról készített adatbázist;
d) területi szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek (központi, területi, települési, munkahelyi) megalakítását, felszerelését, kiképzését;
e) közreműködik a területi polgári védelmi szervezetek Megalakítási Terveinek elkészítésében.
f) végrehajtja az igazgatóság értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos és a vezetői döntés alapján meghatározott feladatokat;
g) javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek felépítésére és megalakítására;
h) részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
i) részt vesz az önkéntes mentőszervezetek, területi polgári védelmi szervezetek hazai minősítésén, rendszerbeállító gyakorlatain;
j) területi szinten részt vesz az önkéntes mentőszervezetek és köteles polgári védelmi szervezetek rendszerbeállító gyakorlatainak megszervezésében;
k) koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését, valamint a migrációból az igazgatóságra háruló feladatok végrehajtását;
l) részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
m) közreműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható és az igazgatósággal együttműködő önkéntes mentőszervezetek az ENSZ OCHA INSARAG Irányelv és Módszertannak megfelelő központi felkészítésével kapcsolatos feladatokban;
n) szakterületét illetően közreműködik a meglévő, a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos technikai- és védőeszközök fejlesztésében, elosztásában;
o) kapcsolatot tart a megyében működő mentőszervezetekkel, tevékenységüket koordinálja.
p) szakterületét érintően felügyeli a katasztrófavédelmi kirendeltségek veszélyhelyzet-kezelési tevékenységét;
q) koordinálja az igazgatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos tűzoltó parancsnokságok, valamint a polgári védelmi szervezetek magasabb készültségbe helyezésével, a különleges jogrendben történő tovább működésével és felkészítésével kapcsolatos feladatait;
r) ellátja a védelmi felkészítésből, valamint az ország-mozgósításból adódó Igazgatóságot és Kirendeltségeit érintő feladatokat, elkészíti a helyi, illetőleg területi a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek ez irányú feladatot ellátó szervezeti egységeit érintő együttműködési megállapodásokat;

116. Polgári védelmi műveleti beavatkozással kapcsolatos feladatok:

a) végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat;
b) koordinálja az ár- és belvizek elleni védekezés műveleti beavatkozási feladatait;
c) közreműködik a megye területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a helyi szervek részére;
d) területi szinten koordinálja, ellenőrzi a polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását;
e) nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásairól;
f) koordinálja, összehangolja a köteles polgári védelmi szervezetek tevékenységét, készenlétbe helyezését, mozgósítását;
g) koordinálja a területi rendeltetésű és települési polgári védelmi szervezetek megalakítását és mentésbe történő bevonását, azok kárterületi tevékenységét;
h) együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;
i) nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkénes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet erő-eszközeiről, azok alkalmazásáról;
j) részt vesz az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének koordinálásában, megköti az együttműködési megállapodásokat, részt vesz a mentési igazolások kiadásában;
k) a mentési és helyreállítási tevékenység vonatkozásában kapcsolatot tart a szomszédos megyei Igazgatóságokkal, a társszervezetekkel, a karitatív és a társadalmi szervezetekkel, valamint a lakosság részére pszichikai segítséget nyújtó szervezetekkel, személyekkel.
l) koordinálja a megyei humanitárius segítségnyújtási tevékenységet;
m) részt vesz a lakosság légi riasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában;
n) a polgári védelmi műveleti beavatkozás hatékony segítése érdekében Veszélyhelyzet-kezelési központot működtet;
o) a VK működése során gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket és ellátja az operatív irányító és ellenőrzési feladatokat, részt vesz a bekövetkező „vis maior” eseményekkel kapcsolatos jelentések feldolgozásában;
p) elemzi és értékeli a nukleáris veszélyhelyzetre vonatkozó információkat, ellátja azokkal az Operatív Törzset;
q) működteti a területi információs központot (TIK);
r) igazgatói utasításra káreseményekhez vonul, segíti a kárfelszámolást, szükség szerint végzi annak irányítását;

117. Megyei és helyi védelmi bizottságokkal kapcsolatos feladatok:

a) kapcsolatot tart a megyei védelmi bizottsággal (MVB), a MVB titkárságával és a katasztrófavédelem állományából vezényelt titkárral/titkárhelyettessel;
b) biztosítja a katasztrófavédelem állományából vezényelt titkár/titkárhelyettes szakmai támogatását és figyelemmel kíséri a tevékenységét;
c) figyelemmel kíséri az MVB és HVB-k feladattervében meghatározottak végrehajtását;
d) biztosítja az igazgató, mint MVB elnökhelyettes a HVB elnökhelyetteseinek, valamint annak a kijelölt személynek szakirányítását, aki veszélyhelyzetben a polgármestertől átveszi a helyi katasztrófavédelmi tevékenységek irányítását;
e) támogatja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és a helyi védelmi bizottságokat a védelmi-igazgatási és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában;
f) jelentéseket állít össze és továbbít a megye területén bekövetkezett eseményekről, információs anyagot készít elő és továbbít az érintett szervek részére;
g) részt vesz a megyei védelmi bizottság operatív törzsének működésében;
h) részt vesz a megyei veszélyhelyzet-kezelési központ katasztrófavédelmi feladatokat ellátó munkacsoport munkájában;
i) elemzi a nukleáris veszélyhelyzetre vonatkozó információkat, ellátja azokkal az Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzset;

118. Felkészítéssel kapcsolatos feladatok:

a) kijelöli a lakosságfelkészítő mentorokat, megteremti a szükséges kommunikációs közeget, részt vesz a lakosságfelkészítő mentorok országos hálózatának feladataiban, nyomon követi és ellenőrzi tevékenységüket;
b) megszervezi a közigazgatási vezetők (központi államigazgatási szerv vezetője, szakértője, MVB elnökök és MVB tagok, HVB elnökök, főpolgármester, polgármesterek, jegyzők, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és a védelmi igazgatásban közreműködők) katasztrófavédelmi felkészítését, melynek érdekében felkészítéseket szervez;
c) ellátja a köznevelésben résztvevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésének célcsoportonkénti, területi szintű felkészítések tervezésének, szervezését és lebonyolítását;
d) előkészíti, megszervezi és lebonyolítja a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny területi döntőit, biztosítja az országos döntőn való részvételt;
e) végzi az egyéb lakosság felkészítési feladatokat, melynek keretében:
- koordinálja a veszélyhelyzeti tájékoztatást minden célcsoport felkészítése során,
- koordinálja az aktív és passzív lakosságtájékoztatást,
- tervezi és megvalósítja az értelmi és testi fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek katasztrófavédelmi felkészítését területi szinten,
- kidolgozza és folyamatosan aktualizálja az elektronikus tájékoztató felületeken megjelenő információkat,
- ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek részére katasztrófavédelmi felkészítő anyagok saját nyelven történő biztosításának szakmai felügyeletét.
f) tervezi, koordinálja, ellenőrzi a veszélyes ipari létesítmények környezetében élők katasztrófavédelmi felkészítését, ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét, valamint ellátja a honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatokat, melynek érdekében:
g) tervezi és ellenőrzi a veszélyes ipari létesítmények miatt I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések lakosságának évenkénti aktív lakosságvédelmi módszerrel történő felkészítését, továbbá ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét;
h) ellenőrzi és ellátja a szakmai felügyeletet a veszélyes ipari létesítmények miatt II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések lakosságának 3 évente történő aktív tájékoztatásával kapcsolatban;
i) nyomon követi, felügyeli és ellenőrzi a passzív lakosságvédelmi módszerek alkalmazását;
j) közreműködik a honvédelmi törvény és annak végrehajtási rendelete alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának honvédelmi típusú polgári védelmi feladatainak felkészítésében;
k) felügyeli és szakmai javaslatot tesz a polgári védelmi szervezetek kiképzése és felkészítése során a honvédelmi típusú polgári védelmi feladatokra történő tartalmakra;
l) az általános felkészítés keretében ellátja a lakosság honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésének feladatait;
m) részt vesz a Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzs állandó és ideiglenes állományának felkészítésében a várható feladatok végrehajtására;
n) végzi, illetve közreműködik területi és helyi szakmai tanfolyamok szervezésében;
o) szervezi és végrehajtja a katasztrófa-, és a polgári védelmi dolgozók megyei szakmai továbbképzését, valamint részt vesz a felsőbb szintű szakmai továbbképzéseken;
p) közreműködik a megyei szintű katasztrófa- tűz- és polgári védelmi, valamint tűzoltó versenyek, szakmai vetélkedők, ifjúsági táborok szervezésében;
q) közreműködik a különböző vetélkedők és rendezvények szervezésében, lebonyolításában, az állami és társadalmi rendezvényeken biztosítja az Igazgatóság megjelenését, megjelenítését;

119. Hatósági szakterületi feladatok:

a) koordinálja, és szükség szerint szervezi az ágazati hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;
b) ellenőrzi a kockázati helyszínek azonosításának eljárását;
c) ellátja és koordinálja a szakterületet érintő szakhatósági feladatokat.

120. Ellátja a vonatkozó igazgatói intézkedés szerint a minőségirányítási rendszer működtetéséből a Főfelügyelőségre, illetve tagjaira háruló feladatokat.


Hivatal

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatala az igazgatóság ügyviteli, ügyfélkapcsolati, kommunikációs, jogi, valamint szervezési és tervezési feladatait koordináló szervezeti egység.

Szakterületeit tekintve az alábbi feladatcsoportok tartoznak alá:

· Igazgatás, irányítási és koordináció;

· Tervezés, elemzés, értékelő és tudományszervező szakterület;

· Rendezvények;

· Ügykezelés és adatvédelem;

· Az Ügyfélszolgálati iroda működtetése, panaszkezelés;

· Nemzetközi kapcsolattartás;

· Jogi szakterület;

· Kommunikációs és PR szakterület;

· Minőségirányítás;

 


Gazdasági igazgatóhelyettesi szervezet

 
1.      A gazdasági igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályzó eszközei által meghatározott keretek között vezeti, irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó igazgatóhelyettesi szervezetet alkotó osztályokat.
 
2.      Az igazgatóhelyettest kivéve szolgálati elöljárója a Nógrád MKI személyi állományának, közvetlen irányítási jogkörébe tartoznak az 1. számú függelék III.) bekezdésében felsorolt beosztások. Az igazgató, igazgatóhelyettes távolléte vagy akadályoztatása esetén – kivéve a külön jogszabályok, szabályzók által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – helyettesíti az igazgatót. A kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyekben a helyettesítés az igazgató írásbeli parancsa esetén gyakorolható.
 
3.      Gyakorolja az irányított szakterületek vonatkozásában, a jogi szabályzókban előírt, illetve az igazgató által átruházott hatás-és jogköröket.
 
4.      A gazdasági igazgatóhelyettes feladata különösen:
 
a)      kiemelt feladata a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzóknak megfelelő szemléletben működő megyei szervezet kialakítása és fenntartása, olyan pénzügyi, számviteli, műszaki, technikai, logisztikai, informatikai és távközlési feltételekkel melyek időben rendelkezésre állnak és biztosítják a megyei szervezet szakmai feladatainak gördülékeny és hatékony ellátását.
b)     szakterületei vonatkozásában a katasztrófavédelmi kirendeltségek szakmai irányítása, a hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyelete, ellenőrzése;
c)      szakterületén koncepciók, intézkedések kidolgozásának irányítása, felsőbb szervekhez történő javaslatok kidolgozása az igazgató számára;
d)     szakterületén a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályzó eszközei végrehajtásának irányítása, felügyelete, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;
e)      szakterületén a fejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításának és megvalósításának irányítása;
f)       jóváhagyja illetve jóváhagyás előtt felülvizsgálja a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tervezési, szervezési okmányait, folyamatosan ellenőrzi a végrehajtást;
g)      az irányítása alá tartozó vezetők beszámoltatása, a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;
h)      feladatkörében, illetve az igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel;
i)        a szakmai felügyeleti, ellenőrzési, beszámoltatási jogkörében tapasztalt, feltárt hiányosságok megszüntetésére, saját hatáskörében – az igazgatóval előzetes egyeztetés és jóváhagyás után – intézkedéseket tesz;
j)       az igazgató külön megbízása esetén képviseli a Nógrád MKI-t más szervezetek előtt;
k)     koordinálja a tűzoltóságok és a polgári védelmi szervezetek hírforgalmát, gondoskodik annak szabályszerű és zavartalan működéséről;

 

 

 
1.      A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik.
 
2.      Felelős a Nógrád MKI önálló gazdálkodásából eredő feladatok maradéktalan végrehajtásáért, biztosítja a működéshez szükséges anyagi-pénzügyi feltételeket.
 
3.      A gazdasági igazgatóhelyettes ellátja a Költségvetési Osztály, Műszaki Osztály és Informatikai osztály tevékenységének irányítását.
 

Igazgatóhelyettesi szervezet

Az igazgatóhelyettes
 
1.      Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályzó eszközei által meghatározott keretek között vezeti, irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó igazgató-helyettesi szervezetet alkotó szakmai osztályokat.
 
2.      A gazdasági igazgatóhelyettest kivéve szolgálati elöljárója a Nógrád MKI személyi állományának, közvetlen irányítási jogkörébe tartoznak az 1. számú függelék II. bekezdésében felsorolt beosztások. Az igazgató távolléte, vagy akadályoztatása esetén – kivéve a külön jogszabályok, szabályzók által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – helyettesíti az igazgatót. A kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyekben a helyettesítés az igazgató írásbeli parancsa esetén gyakorolható.
 
3.      Gyakorolja az irányított szakterületek vonatkozásában, a jogi szabályzókban előírt, illetve az igazgató által átruházott hatás-és jogköröket.
 
4.      Az igazgatóhelyettes feladata különösen:
 
a)      az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása;
b)     szakterületei vonatkozásában a katasztrófavédelmi kirendeltségek szakmai irányítása, a hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyelete, ellenőrzése;
c)      szakterületén koncepciók, intézkedések kidolgozásának irányítása, felsőbb szervekhez történő javaslatok kidolgozása az igazgató számára;
d)     szakterületén a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályzó eszközei végrehajtásának irányítása, felügyelete, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;
e)      szakterületén a fejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításának és megvalósításának irányítása;
f)       jóváhagyja illetve jóváhagyás előtt felülvizsgálja a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tervezési, szervezési okmányait, folyamatosan ellenőrzi a végrehajtást;
g)      az irányítása alá tartozó vezetők beszámoltatása, a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;
h)      feladatkörében, illetve az igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel;
i)        a szakmai felügyeleti, ellenőrzési, beszámoltatási jogkörében tapasztalt, feltárt hiányosságok megszüntetésére, saját hatáskörében – az igazgatóval előzetes egyeztetés és jóváhagyás után – intézkedéseket tesz;
j)       az igazgató külön megbízása esetén képviseli a Nógrád MKI-t más szervezetek előtt;
k)     katasztrófahelyzetben közvetlen utasítás kiadását kezdeményezi a felkészítésre, jelentéstételre, működési terület elhagyására, végrehajtja az igazgató ezzel kapcsolatos utasításait, ellenőrzi a végrehajtást, helyzetértékelés alapján javaslatot tesz rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére;
l)        szervezi a Nógrád MKI ügyeleti szolgálatainak ellátását, biztosítja a munkavégzés adminisztratív feltételeit, gondoskodik a szükséges szabályozók elkészítéséről és a meghatározott okmányok ügyeleten történő elhelyezéséről, hozzáférhetőségéről;
m)    gondoskodik a működéssel és az eseményekkel kapcsolatos adatszolgáltatás és jelentési kötelezettség teljesítéséről; javaslatot tesz az egyes tűz –és káresetek, katasztrófahelyzetek esetében a részletes írásbeli elemzésre, tanulmány készítés elrendelésére;

Igazgató

Az igazgató 

 
1.      Az igazgató egyszemélyben jogosult képviselni a Nógrád MKI-ot. Képviseleti joga korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed.
 
2.      Az igazgató a BM OKF főigazgató (a továbbiakban: főigazgató) alárendeltségében végzi feladatait. Az igazgató szolgálati elöljárója a Nógrád MKI teljes személyi állományának. Közvetlen irányítási jogkörébe tartoznak az 1. számú függelék I. bekezdésében felsorolt beosztások.
 
3.      A jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részletezett feladatkörökben az ott meghatározottak szerint irányítói, felügyeleti, közvetlen utasítási, ellenőrzési és hatósági jogkört gyakorol, vezeti a Nógrád MKI-ot, irányítja a helyi szervek működését, tevékenységét, szervezi a főigazgató által meghatározott feladatok végrehajtását, együttműködik a társszervekkel.
 
4.      Az igazgató irányítói, felügyeleti és szakmai felügyeleti jogkörében különösen:
 
a)      felelős az Ellenőrzési Szolgálat funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosításáért, és ezt a felelősségét másra nem ruházhatja át;
b)     irányítja és ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat is ellátó önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét;
c)      gyakorolja az elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogkört a tűzvizsgálati eljárásokban;
d)     gyakorolja a hatósági, szakhatósági tevékenységből adódó feladatokat
e)      ellátja a különleges jogrendben és azt megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat;
f)       illetékességi területén irányítja az alapvető és létfontosságú felhasználók kijelölésével kapcsolatos első fokú eljárást;
g)      katasztrófavédelmi bírságot szab ki a katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése, a Kattv. IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén, valamint a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy üzemzavarral összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem tartása esetén;
h)      közreműködik a kritikus infrastruktúra védelem horizontális kritériumrendszerének kialakításában, a kritikus infrastruktúra elemek beazonosítási folyamatában;
i)        követi, összesíti, a tervezés során felhasználja az illetékességi területén található kritikus infrastruktúra elemek védelmét ellátó szervezetek, valamint az érintett hálózat üzemeltetőjének tapasztalatait és igényeit;
j)       kapcsolatot tart az illetékességi területén található kritikus infrastruktúra elemek tulajdonosaival, üzemeltetőivel, az azok védelmét ellátó szervezetekkel, valamint az érintett hálózat üzemeltetőivel;
k)     kapcsolatot tart a kiemelt területi informatikai és távközlési szolgáltatókkal, valamint a közösségi és a helyi médiaszolgáltatókkal;
l)        ellátja a megyei védelmi bizottság (a továbbiakban: MVB) elnökhelyettesi feladatait;
m)    meghatározza, hogy a kirendeltség állományából mely személy képviselje, vegyen részt az illetékességi területén működő helyi védelmi bizottság / bizottságok tevékenységében;
n)      szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív, valamint a polgári védelmi szervezetek együttműködését;
o)     szervezi az együttműködést a kölcsönös segítségnyújtás érdekében a szomszédos megyék, valamint – a nemzetközi szerződések alapján – a határmenti területek polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási, tűzoltási szerveivel;
p)     koordinálja a polgári védelmi erők alkalmazása esetén a védekezési tevékenységet;
q)     működteti a területi katasztrófa-elhárítási információs központot (a továbbiakban: TIK);
r)       irányítja a Nógrád MKI mentési tevékenységét;
s)      gyakorolja a külön jogszabályokban meghatározott hatósági és szakhatósági feladatokat;
t)       kapcsolatot tart a megyei és helyi védelmi bizottságokkal, a polgári védelmi és tűzvédelmi feladatokat ellátó önkormányzatokkal, önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel, szervezi az önkormányzati vezetők katasztrófavédelmi felkészítését, a lakosság ezirányú tájékoztatását;
u)      jóváhagyja a hivatásos, az önkormányzati, illetve a létesítményi tűzoltóság által készített TMMT és MT terveket;
v)      amennyiben az önkormányzati tűzoltóság nem felel meg a működési terület biztosításának, szükséges feltételeinek, a BM OKF főigazgatójánál kezdeményezi az elsődleges műveleti körzet megvonását;
w)    önkormányzati tűzoltóság esetén előzetes egyeztetési jogot gyakorol a létesítményi tűzoltósági feladatok ellátására vonatkozó megállapodásnál;
x)      ellátja a Nógrád MKI munkavédelemmel összefüggő feladatait;
y)      ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését;
z)      szervezi az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokkal való együttműködést;
aa) ellenőrzi a központi költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználását az önkormányzati tűzoltóság és tűzoltó egyesület elszámolását;
bb)gyakorolja a jogszabályban részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és költségvetési jogkört;
cc) ellátja a minősített időszakokban és azt megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat;
dd)biztosítja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályzó eszközei által meghatározott körben az érdekképviseleti szervek működéséhez szükséges feltételeket;
ee) gyakorolja a részére jogszabályban és a közjogi szervezetszabályzó eszközeiben megállapított, fentebb nem részletezett egyéb hatásköröket;
ff)     működteti a függetlenített belső ellenőrzést, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (FEUVE);
gg) végrehajtja az igazgatóság Belső Ellenőrzési Kézikönyvében számára meghatározott feladatokat;
 
5.      Az igazgató a Nógrád MKI irányítása során különösen az alábbi feladat-és hatásköröket gyakorolja:
 
a)      elkészíti a Nógrád MKI Szervezeti és Működési Szabályzatát, azt jóváhagyásra a főigazgatónak felterjeszti;
b)     gyakorolja a Nógrád MKI vonatkozásában az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét megillető jogokat, gondoskodik az előírt pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásáról;
c)      felelős a Nógrád MKI tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló energiagazdálkodásáért.
d)     jóváhagyja a Nógrád MKI tervezési, szervezési okmányait;
e)      dönt a hatáskörébe tartozó szervezési kérdésekben;
f)       előterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a főigazgató részére;
g)      koncepciókat, programokat és terveket dolgoz ki a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi, a műszaki mentési és polgári védelmi tevékenységre, illetőleg a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, tűzoltóságok, valamint a polgári védelmi szervezetek fejlesztésére;
h)      gondoskodik a kijelölt alapvető és létfontosságú fogyasztók naprakész nyilvántartásáról;
i)        ellátja a katasztrófák elleni védekezés feladatkörében a kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos feladatokat;
j)       javaslatot tesz (bérfedezet igénylés) Nógrád MKI létszám - és bér keretének felhasználására, dönt a megyei igazgatói jutalmazási keret felhasználásáról;
k)     gondoskodik a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabaleseteket szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatok végrehajtásáról;
l)        dönt, illetve intézkedik azokban az ügyekben, melyeket a jogszabály, vagy e Szabályzat kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe vont;
m)    dönt az egyes szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben;
n)      felügyeli, ellenőrzi az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tűzvédelmi, műszaki mentési és ezekkel kapcsolatos munkavédelmi tevékenységét;
o)     véleményezi illetékességi területén a hivatásos tűzoltóparancsnokságok parancsnokainak, illetve az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok parancsnokainak kinevezését, illetve felmentését;
p)     az ingatlanügyi hatóságtól a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől adatot, a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésére jogosult szervtől földmérési és térképészeti állami alapadatokat, termékeket vesz át;
q)     gondoskodik a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák elleni védekezésre való felkészüléssel, a védekezéssel és a helyreállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében;
r)       Ellátja a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabaleseteket szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
 
6.      A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében:
 
a)      külön feladatszabás alapján részt vesz a nemzetközi együttműködésben;
b)     viszonosság alapján együttműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi nemzeti és multilaterális szervekkel, szervezetekkel;
c)      gondoskodik a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezéséről, szervezéséről és az azokon való részvételről;
d)     közreműködik a katasztrófavédelmi kormányegyezményekben foglaltak végrehajtásában, a regionális és határ menti együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásában;
 
7.            Gazdálkodási jogkörében eljárva:
 
a)      a Nógrád MKI éves költségvetésében biztosított előirányzatok mértékéig szerződéseket köthet és kötelezettségeket vállalhat;
b)     gyakorolja a katasztrófavédelem vonatkozásában a területi, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét megillető jogokat, gondoskodik az előírt pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásáról;
a)      felelős a Nógrád MKI költségvetési előirányzatainak felhasználásáért, a szükségleti tervek elkészítéséért, a jogszabályokban előírt egyeztetések elvégzéséért;
b)     koordinálja az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési tervezésével és gazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;
c)      folyamatosan ellenőrzi a célszerűségre is kiterjedően az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek költségvetési forrásból származó pénzeszközei felhasználását;
d)     a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási és felújítási jellegű éves terveit, biztosítja azok költségvetési fedezetét;
e)      gondoskodik Nógrád MKI műszaki, ruházati, informatikai eszközökkel történő ellátásáról, szükség szerint kezdeményezi a rendszeresítési eljárásba bevonandó eszközök körét, felterjeszti a rendszeresítéshez szükséges okmányokat;
f)       kiadja a szervezési technikai állománytábla kivonatot és gépjármű-nyilvántartási jegyzék kivonatot;
g)      a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó szervezetek pénzügyi-gazdasági irányításának rendjét;
h)      felelős a Nógrád MKI tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló energiagazdálkodásáért.
 
8.      Felelős a Katasztrófavédelmi Törvényből eredő – fegyveres összeütközések körülményeire vonatkoztatott – feladatok megyei szintű végrehajtásáért.
 
9.      Felelős a minőségirányítási rendszer irányításáért és működtetéséért.

Megyei Műveletirányítási Ügyelet

a) a megyei műveletirányítás által felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentések, jelzések értékelése, a szükséges további adatok bekérése és összegzése;
b) a szükséges intézkedések megtétele, az erők, eszközök riasztásának, esetleges átcsoportosításának biztosítása, a tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítása;
c) kapcsolattartás és szükség szerinti közös intézkedések biztosítása az együttműködő szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tűzesetek és műszaki mentések hatékony felszámolása érdekében, továbbá segítségnyújtás és segítség igénybevétele az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján;
d) a jelentési kötelezettségbe tartozó tűzeseteket és műszaki mentéseket, valamint a tett intézkedéseket a megyei főügyeletesnek jelenteni, aki az illetékes vezetőknek és a BM OKF Központi Főügyeletének jelenti tovább azokat. Az alárendelt híradó szolgálatok tevékenységének irányítása, felügyelete;
e) intézkedni köteles a tűzeseti és műszaki mentési tevékenység, a területvédelem, illetve szolgálat ellátás érdekében a szükséges és lehetséges szer- és létszám átcsoportosításokra, 4 órát meghaladó működés esetén a váltás megszervezésére;
f) gondoskodni kell, ha a tűz- és káreseti tevékenység előre láthatóan a 4 órát meghaladja, továbbá ha a tűzoltás vezető kéri, védőital elkészíttetéséről, illetve helyszínre szállíttatásáról.


Titkárnő

Titkárnő

A titkárnő az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik.

A titkárnő a Szabályzatban, illetve a részére a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket.

a) gondoskodik az igazgatóhoz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról, az ügyviteli munka ellátásáról;
b) vezeti az igazgatóság eseményeinek, határidős jelentéseinek nyilvántartását, gondoskodik azok végrehajtásával kapcsolatosan a reá ruházott feladatok végrehajtásáról;
c) a Syrius Iratkezelő Rendszer működésével kapcsolatban ellátja a vezető segítő feladatait;
d) összegyűjti és rendszerezi a vezető által igényelt információkat, arról szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást nyújt;
e) részt vesz a megbeszélések, értekezletek, tanácskozások szervezésében, előkészítésében;
f) fogadja az igazgatósághoz érkező hivatalos látogatókat, tájékoztatást ad az ügyfelek részére, nyilvántartja az ügyintézések kapcsán a munkaköréhez kapcsolódó határidőket, fogadja és továbbítja a beérkező telefon és egyéb üzeneteket;


Területi eü. Pszich. és munkabiztonsági ellátó központ

Jelenleg az ellátóközpont kialakítása folyamatban van Igazgatóságunkon.


Katasztrófavédelmi Kirendeltségek

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: kirendeltség) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egység.

a) biztosítja a tűzoltóság személyi állományának egységét, szolgálati fegyelmét, szakmai felkészültségét, munka- és egészségvédelmét;
b) ellátja jogszabályokban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogköréből adódó feladatokat;
c) közreműködik az eltérési engedélyezési eljárásokban;
d) szakmai kérdésekben a megyei és országos szakmai felettesek részére jelentést, tájékoztatást ad;
e) irányítja az illetékességi területén lévő kirendeltségek (helyi szerv) tevékenységét;
f) közreműködik az éves vagyonfelmérő leltár kapcsán jelentkező feladatok végrehajtásában;
g) végzi a Helyi Védelmi Bizottsági munkájával kapcsolatos feladatokat;
h) figyelemmel kíséri és segíti az illetékességi területen lévő önkormányzatok, intézmények, gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi tevékenységét;
i) végrehajtja a felettes szervek által meghatározott feladatokat, segíti a polgármesterek polgári védelmi feladatainak ellátását;
j) segíti a polgármesterek polgári védelmi hatósági tevékenységét, közreműködik a Nógrád MKI katasztrófavédelmi, polgári védelmi, hatósági és szakhatósági eljárásaiban, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági ügyeinek rendezésében, valamint a külső védelmi tervek elkészítésében;
k) közreműködik a Nógrád MKI katasztrófavédelmi tervezési, felkészítési és mentési tevékenységében, a helyreállítás előkészítésében, végrehajtásában;
l) illetékességi területén a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok ellátásában együttműködik a hivatásos tűzoltóparancsnokságokkal, tűzoltó egyesületekkel, létesítményi tűzoltóságokkal, a rendvédelmi szervek kirendeltségeivel és más önkéntes szervezetekkel;
m) közreműködik az illetékességi területen tartandó katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatok szervezésében, lebonyolításában, valamint az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek, vetélkedők szervezésében;
n) kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységekkel, részt vesz a felügyeleti és az ellenőrzési tevékenységben, a szakterületet érintő központi, vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
o) az illetékességi területen bekövetkezett katasztrófa és polgári védelmi beavatkozást igénylő eseményekkel kapcsolatban értékelést készít, javaslatokat terjeszt elő a megelőzéssel, a mentés javításával, a mentési felkészülés szervezési kérdéseivel összefüggésben;
p) gyakorolja az SZMSZ-ben és a kirendeltség ügyrendjében meghatározott feladat és hatásköröket;


Hivatásos Tűzoltóparancsnokságok

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: (HTP) a Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egység.

A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fő feladatai:

a) felkészülés a tűzoltási-műszaki mentési tevékenységre;
b) a működési területén végzi a tűzoltási, műszaki mentési valamint lakosságvédelmi feladatait;
c) értékeli és elemzi a beavatkozási, lakosságvédelmi tevékenységet;
d) adatszolgáltatást végez az elvégzett tevékenységről;
e) működési területén ellátja a tűzoltási, műszaki mentési kárelhárítási feladatokat;
f) irányítja a működési területén lévő önkormányzati, létesítményi tűzoltó parancsnokságok és az együttműködési megállapodás alapján együttműködő tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét;
g) a műveletek, beavatkozások után költség-haszonelemzést, költséghatékonyság vizsgálatot hajt végre;
h) megyei működési területén rendszeres kapcsolatot tart a települési közbiztonsági referensekkel, munkájukat segíti, közreműködik képzésükben;
i) elkészíti a munkatervezés és az éves tevékenység értékelés rendjének szabályozásáról szóló szabályozás szerinti, valamint a HJT-ben szereplő terveket, jelentéseket;
j) gondoskodik a tűzoltó parancsnokság működése céljából rendelkezésre bocsátott pénzeszközök takarékos és rendeltetésszerű felhasználásáról, a gazdálkodás jogszabályokban meghatározott feltételeinek a teljesítéséről;
k) biztosítja a tűzoltóság személyi állományának és technikai eszközeinek hadrafoghatóságát, a szakmai fegyelmet és az elvárható szakmai felkészültséget;
l) intézkedik a személyi állomány szociális ellátottságának javítására, a kulturált elhelyezési és működési körülmények megteremtésére, illetve fenntartására. Biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket;
m) fokozott figyelemmel szolgálatteljesítési és az egyéb munkavégzések során a munkaegészségügyi és biztonságtechnikai feltételeket. Intézkedik az esetlegesen előforduló munkavédelmi hiányosságok mielőbbi felszámolására;
n) gondoskodik rendszeres munkavédelmi oktatások megtartásáról és vizsgákon való megjelenésről. Rendszeresen ellenőrzi az oktatások menetét és a rendszeresített, előírt nyilvántartások naprakész vezetését;
o) intézkedik a védőfelszerelések és a felsőbb szintű utasításokban, intézkedésekben és parancsokban meghatározott technikai eszközök időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, szükség esetén kezdeményezi a soron kívüli terhelési próbák és revíziók megtartását;
p) a működési terület létesítményeinek katasztrófavédelmi szempontból való megfelelését gyakorlatok során vizsgálja. Kezdeményezi az esetleges szankciókat;
q) szükség szerint részt vesz a működési területet érintő tervkonzultációkon;
r) a tűzoltóparancsnok a szolgálat-parancsnokokon keresztül, illetve közvetlenül végzi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a szakmai kiképzést, továbbképzést, a meghatározott napirend betartását. A kiképzés részeként felügyeli a hivatásos tűzoltók szakmai versenyfelkészítését, és biztosítja a felkészülés feltételeit. Ellenőrzi a személyi állomány felkészültségét;
s) gondoskodik a jogszabályokban a tűzoltóság számára meghatározott technikai felszerelési minimum szint biztosítására;
t) a vonatkozó utasításoknak és intézkedéseknek megfelelően ellenőrzi a készenléti szolgálat váltásának rendjét;
u) felügyeli és ellenőrzi a személyi állomány egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági követelményeknek történő megfelelését. Intézkedik az előírt rendszeres időszakos orvosi vizsgálatok végrehajtására;
v) készíti, ellenőrzi, illetve jóváhagyja a gyakorlatterveket, a jogszabályokban és utasításokban meghatározottak szerint ellenőrző gyakorlatokat tart;
w) irányítja és felügyeli a tűzoltóság karbantartási, javítási és szolgáltatási tevékenységét;
x) összeállítja a tűzoltóság anyagi igényeit, folyamatos kapcsolatot tart a KVK gazdasági kiemelt főelőadójával;
y) végrehajtja a HTP gazdálkodási, raktározási, leltározási, selejtezési, adatszolgáltatási feladatait;
z) gondoskodik a ruházati szemlék végrehajtásáról;
aa) kezdeményezi a tűzoltó parancsnokság védő- és munkaruházatának beszerzését;
bb) gondoskodik a rendszeresített egyenruházati termékeket, az alapanyagtól függő tárolási szabályokat, a tárolás ezeknek megfelelő biztosításáról;
cc) rendszeresen vizsgálja a - gépjárművek műszaki és közlekedésbiztonsági állapotát, a KRESZ által előírt felszereltségét, a biztonsági és jelzőberendezések működését, intézkedik a felmerült hiányosságok megszüntetésére;
dd) végzi a gépjárművezetők szakmai továbbképzési tervében a részére előírt feladatokat;
ee) rendszeresen ellenőrzi a gépjárművek menetokmányainak helyes vezetését, a gépjárművek tárolását és szakszerű karbantartását, a biztonsági és munkavédelmi előírások betartását, szükség esetén intézkedést tesz a rendellenességek megszüntetésére;
ff) a hatályos jogszabályi előírások és a vonatkozó intézkedések alapján negyedévente összesíti valamennyi üzemeltetett gépjármű hajtó- és kenőanyag felhasználását.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap