Jogszabályi háttér

 

 

Törvények
  Magyarország Alaptörvénye

      2011. évi CXXVIII. Törvény

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
       1996. évi XXXI. Törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Kormányrendeletek
208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
      375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
Belügyminiszteri rendeletek
54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól
42/2011. (XI. 30.) BM rendelet a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
71/2011. (XII. 31.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről
Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatos jogszabályok
40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről (a mindenkori éves költségvetési törvénnyel együtt hajtható végre)
1190/2010.(IX.13.) Korm. határozat Az árvízkárosultak megsegítése céljából egyes állami tulajdonba tartozó ingóságok önkormányzati tulajdonba adásáról.
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
1161/2010. (VII.30.) Korm. határozat A 2010. május-június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról

A polgári védelmi szakterületet érintő jogszabályok részletes felsorolását itt tekintheti meg!

Iparbiztonsági szakterületet érintő jogszabályok
A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.) A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről /Integrated Pollution Prevention and Control/
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) Az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról

Az iparbiztonsági szakterületet érintő jogszabályok részletes felsorolását itt tekintheti meg!