Gazdasági Igazgató-helyettesi szervezetGazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet


Téglás Krisztina tű. százados, gazdasági igazgatóhelyettes

Tel: 32/521-030

 

Jakubovics Zoltán tű. alezredes osztályvezető (informatikai)
Horváth Csaba tű. hadnagy főelőadó (inf.)         
Pádár Tamás tű. hadnagy főelőadó (táv.)
 Szabó Csaba  tű. hadnagy osztályvezető(műsz)
 Fülöp Zoltán  tű. zászlós ruházati segédelőadó
Csombor István tű. főtörzsőrmester gépjárművezető
Szeles Gyula tű. zászlós segédelőadó (ingatlanügyi)
Forgács Gabriella tű. százados osztályvezető (költségvetés)
Ozsgyáni Józsefné ka. főelőadó (főkönyvi könyvelő)
Bodor Anett tű. hadnagy főelőadó (bérgazdálkodási)
Orcskai Mónika ka. főelőadó (pénzügyi)
Katona Éva ka. pénztáros

 
 
A Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik.
 

Felelős a Nógrád MKI önálló gazdálkodásából eredő feladatok maradéktalan végrehajtásáért, biztosítja a működéshez szükséges anyagi-pénzügyi feltételeket, irányítja a műszaki, informatikai, és távközlési feladatok végrehajtását. Részletes feladatait az osztály munkaköri leírása tartalmazza.

 
Gazdasági szakterületen:
 

a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően biztosítja az igazgatóság működésének anyagi-pénzügyi feltételeit, a leosztott költségvetési előirányzatok alapján elkészíti az igazgatóság költségvetését, gazdálkodik a jóváhagyott előirányzatokkal, végzi a pénzügyi-számviteli feladatokat az együttműködési megállapodásban rögzítetteknek megfelelően;

 

 

ellátja az igazgatóság pénzgazdálkodásával, pénzellátásával, pénzkezelésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja a szabályszerű pénzforgalmat és a házipénztár működését;

közreműködik az illetmény és egyéb járandóságok folyósításában, elkészíti a járulék és adóbevallásokat, és az egyéb pénzügyi adminisztrációt, vezeti az analitikus nyilvántartásokat;

végzi a főkönyvi könyvelést, elkészíti a mérleg és beszámoló jelentéseket;

elkészíti a jogszabályokban előírt, illetve felügyeleti szerv által kért jelentéseket és adatszolgáltatásokat;

közreműködik a különböző szerződések, megállapodások elkészítésében, érvényesíti az ezekből származó, vagy egyéb igényeket, képviseli az igazgató felhatalmazása esetén az igazgatóságot;

elkészíti az ingatlan bérbeadással kapcsolatos szerződéseket és módosításokat, felülvizsgálja az önkormányzatok- kirendeltségek és irodák közötti működési költségeket érintő megállapodásokat;

figyelemmel kíséri a kirendeltségek és irodák pénzügyi ellátását, elhelyezésének, működőképességének önkormányzat által biztosított feltételeit;

ellátja a minőségirányítási rendszer működtetéséből az osztályra háruló feladatokat;

gondoskodik a szakterület állományának továbbképzéséről és tájékoztatásáról, végzi az igazgatósági rendezvények és egyéb protokolláris feladatok anyagi-technikai feltételeinek biztosítását;

elkészíti a szervezeti egységet érintő és meghatározott szabályozások tervezetét, azokat jóváhagyásra felterjeszti;

részt vesz az ellenőrzésekben, elkészíti a szakterületét érintő részjelentéseket, a szakterület munkatervét, belső szabályzóit, javaslatokat készít a munka javítására, véleményezi a szakterületét érintő anyagokat, előterjesztéseket;

kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a szakterületet érintő továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;

gyűjti, összesíti és felterjeszti a határidős jelentések táblázatában meghatározott adatszolgáltatásokat;

közreműködik a költségvetési támogatást kapott önkéntes köztestületi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

 
Műszaki szakterületen:
 

a)      végzi az ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat;

b)      beszerzi a feladatok végrehajtásához szükséges anyagi és technikai eszközöket;

c)      ellátja az anyaggazdálkodással, a vagyon szakszerű használatával és hasznosításával, a leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatokat;

d)      megvalósítja a vagyon védelmét, gondoskodik az anyag-, eszköz- és ingatlan megóvásról, tűz- villám és érintésvédelmi felülvizsgálatáról;

e)      működteti a raktárakat, gondoskodik a megfelelő készletezési és raktározási feltételekről, a raktár működtetéséről, védelméről;

f)       intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, a munka- és védőruházattal, védőeszközökkel történő ellátását, vezeti ezek nyilvántartásait, elvégzi a ruhaszemlét;

g)      intézi az igazgatóság kártérítési eljárásainak lefolytatását, érvényesíti a kártérítési, szavatossági és garanciális igényeket;

h)      ellátja a szolgálati lakások nyilvántartásával, bérlőkijelöléssel kapcsolatos feladatokat, felülvizsgálat után a BM OKF-ra felterjeszti a munkáltatói kölcsön kérelmeket;

i)        közreműködik a katasztrófavédelmi szervek és polgári védelmi szervezetek minősített időszaki anyagi, technikai, pénzügyi szükségleteit tartalmazó igény-bejelentési terv elkészítésében. Veszélyhelyzet kezelési időszakban gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges logisztikai háttér biztosításáról;

j)        végrehajtja a műszaki, a vegyvédelmi és egyéb technikai eszközök beszerzésével, igénybevételével, kezelésével, rendszerbeállításával, használatba vételével, időszakos felülvizsgálatával, kivonásával kapcsolatos feladatokat;

 

k)      az igazgatóság szervezeti egységei közreműködésével elkészíti az igazgatóság fejlesztési terveit, elkészíti a felújítási, karbantartási terveket – azt jóváhagyásra a BM OKF-ra felterjeszti, engedélyezés esetén gondoskodik a végrehajtásról, részt vesz a szabadkézi és közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban;

l)        ellátja a szolgálati járművek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, szükség esetén intézkedik a javításukról;

m)    tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a hivatásos polgári védelmi szervek ellátásával kapcsolatos feladatokat;

 
Informatikai és távközlési szakterületen:
 

a)           végzi mindazon távközlési, informatikai és infokommunikációs tervezési, szervezési és menedzselési feladatokat, melyek az Igazgatóság és a polgári védelmi kirendeltségek távközlési és informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek;

b)           a szakmai területek javaslatainak figyelembevételével elkészíti az Igazgatóság informatikai és távközlési koncepcióját;

c)           felterjeszti az OKF részére az informatikával és a távközléssel kapcsolatos fejlesztési terveket;

d)           szabályzásokat készít az Igazgatóság és szervezeti egységei által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli igazgatósági infokommunikációs és információ technológiai (IKT) szolgáltatásokra;

e)           végzi az Igazgatóságot érintő IKT beszerzési eljárásokat;

f)             szervezi az Igazgatóság távközlési és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseit és továbbképzéseit;

g)           folyamatosan biztosítja és felügyeli az Igazgatóság ügyelete, a Veszélyhelyzet Kezelési Központ (VKK), valamint az ideiglenesen felálló Operatív Törzs feladatai ellátásához szükséges távközlési kapcsolatokat, infokommunikációs hálózatokat és központi információtechnológiai (IT) szolgáltatásokat;

 
Informatikai szakterület:
 

a)           megtervezi az Igazgatóság számítógépes hálózatát;

b)           szervezi és végzi az Igazgatóság informatikai tevékenységét, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a számítógépes hálózat működését;

c)           gondoskodik az Igazgatóság belső vezetési információs rendszerének megtervezéséről, kiépítéséről és működtetéséről;

d)           gondoskodik az informatikai hálózat, az információtechnológiai berendezések üzemeltetéséről, biztosítja a menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását, így különösen a hardver és szoftver ellátást, és a rendszerek vírusvédelmét;

e)           gondoskodik az információvédelemmel kapcsolatos előírások betartásáról;

f)             jogtiszta szoftverek alkalmazásával gondoskodik az Igazgatóságon telepített számítógépek üzemeltethetőségéről;

g)           végzi a IT szolgáltatások jogosultság függő elérésének biztosítását;

h)           biztosítja a felhasználók számára a szoftverek alkalmazásához szükséges kezelési és felhasználói utasításokat;

i)             javaslatot tesz az informatikai rendszer továbbfejlesztésére;

j)             gondoskodik a számítástechnikai beruházási igények koordinálásáról, javaslatot dolgoz ki a beszerzésre vonatkozóan;

k)           végzi a hálózatok és egyedi gépek karbantartását, ellenőrzését, szükség esetén gondoskodik javításukról;

l)             archiválja az informatikai adatokat;

m)         felügyeli az Egységes Kormányzati Gerinc (EKG) hálózat üzemeltetésével kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokat;

n)           biztosítja a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, a pénzügyi- és számviteli adminisztrációt támogató, az ügyeleti és veszélyhelyzet-kezelési, a döntés-előkészítési számítógépes alkalmazások működési feltételeit;

o)           gondoskodik az igazgatóság elektronikus iktatórendszerének üzemeltetéséről;

p)           gondoskodik a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állásáról, nyilvántartásáról.

q)           nyilvántartást vezet az Igazgatóság információs rendszereiről és informatikai eszközeiről, azokat folyamatosan aktualizálja;

r)            biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai rendszerek elérhetőségét;

s)            szakterületi igényeknek megfelelően alkalmazásfejlesztési, adatbázis tervezési és IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) rendszerintegrátori feladatokat lát el;

t)             gondoskodik az OKF zárt, belső üzenetküldő, feladat-meghatározó és végrehajtást kontrolláló, egyben a szakmai területek munkatársai részére fórumot biztosító komplex alkalmazás (Callisto) működéséről, javaslatot tesz fejlesztésére;

u)           javaslatot tesz az OKF által biztosított központi informatikai szolgáltatások továbbfejlesztésére;

v)           végrehajtja az adatgazda számára előírt feladatokat

 
Térinformatikai szakterület:
 

a)           kialakítja és naprakészen tartja az Igazgatóság térinformatikai adatbázisát;

b)           ellátja a Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) működtetésével kapcsolatos megyei feladatokat, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;

c)           térinformatikai támogatást nyújt szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;

d)           működteti az OKF-től kapott térinformatikai eszközöket, gondoskodik a központilag biztosított digitális térképek letöltéséről, valamint a szakterületi igények és a rendelkezésre álló digitális térképi adatok alapján térképek publikálásáról.

 
Távközlési szakterület:
 

a)           szervezi és irányítja az igazgatóság vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszereinek üzemeltetését, biztosítja azok folyamatos üzemképességét;

b)           üzemelteti az igazgatóság telefonhálózatát, javaslatot tesz a telefonköltségek csökkentésére, kidolgozza a telefonhasználat belső szabályzását, és figyelemmel kíséri annak megvalósulását, adatszolgáltatást teljesít az OKF felé;

c)           központi szabályzó alapján kidolgozza és elosztja a rádiórendszer forgalmi és üzemeltetési adatait, ellenőrzi a kiadott forgalmi adatok felhasználását;

d)           működteti az igazgatóság rádió hírrendszerét, koordinálja a technikai ellátás megyei feladatait, szervezi az igazgatóság, valamint a hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok EDR eszközeinek meghibásodásával, javításával kapcsolatos feladatait;

e)           felügyeli a rádiórendszer működését, jelzi a rendszerszintű meghibásodást az OKF felé;

f)             koordinálja a tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, a polgári védelmi szervek, valamint az alkalmazásra kerülő polgári védelmi szervezetek hírforgalmi rendszerét, gondoskodik annak szabályszerű és zavartalan működéséről;

g)           minősített időszakban biztosítja az igazgatóság és alárendeltjei, a szakmai felügyelt szervek, valamint a polgári védelmi szervezetek részére a távközlési eszközöket, megszervezi azok kiszállítását, üzemeltetését;

h)           nyilvántartást vezet a vezetékes- és vezeték nélküli híradástechnikai eszközökről;

i)             vezeti a szolgálati rádiótelefonok nyilvántartását, intézkedik a megyei igazgató által történt engedélyeztetésről, figyelemmel kíséri a vonatkozó intézkedésben előírtak betartását;

j)             az OKF által megkötött GSM szolgáltatási szerződés alapján munkáltatói és dolgozói szerződéskötést készít elő;

k)           végzi az Igazgatóság szolgálati mobiltelefonjainak üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;

l)             külön felhatalmazás alapján felügyeli, koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-es virtuális magánhálózatban (VPN-ben) lévő megyei szervezetek felhasználási jogosultságait, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;

m)         ellátja a híradó berendezések beszerzésével kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a híradó technikai eszközök, rádiók üzembiztonságát;

n)           tervezi és szervezi a gyakorlatok híradó biztosítását;

o)           kapcsolatot tart a helyi és a regionális hírközlő szervekkel, a katasztrófavédelemben közreműködő szervekkel és szervezetekkel;

p)           ellátja a rejtjelezéssel kapcsolatos feladatokat;

q)           közreműködik a távközlési szakterülettel összefüggő képzések és továbbképzések szervezésében;

 

Lakosság riasztási szakterület:
 

a)           tervezi, szervezi, irányítja és végzi mindazon szakmai feladatokat (a költségvetésben biztosított keret mértékéig), amelyek a lakosság tájékoztatásának, légi és katasztrófa riasztásának végrehajthatósága érdekében elengedhetetlenek;

b)           lakossági riasztó rendszerekkel kapcsolatos központi karbantartási, javítási és egyéb feladatokhoz adatszolgáltatást teljesít az OKF felé;

c)           lakossági riasztó rendszerek műszaki állapotában történő változást (meghibásodás, felújítás végrehajtása, stb.) hivatalos úton jelzi az OKF felé;

d)           felügyeli a lakossági riasztó rendszerek, eszközök üzembiztonságát, ellenőrzi a meglévő rendszerek alkalmazhatóságát;

e)           végzi a riasztó eszközök karbantartási, javítási munkálatainak ellenőrzését;

f)             nyilvántartja a megyében lévő lakosság légi- és katasztrófariasztási eszközeinek adatait;

g)           felügyeli a végrehajtott szirénapróbákat;

h)           a lakosságriasztó és tájékoztató rendszerek üzembiztonságának érdekében napi kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes PV kirendeltség, áram- és távközlési szolgáltató szakembereivel;