Tűzvizsgálat


TŰZVIZSGÁLAT

 

Vonatkozó jogszabályok

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban Ket.)

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról

1990. évi XCIII. törvény az illetékről

259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

180/2005. (IX. 9.) Kormány rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

234/2011. (XI. 10.) Kormány rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

44/2011. (XII. 5) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

 

Általános információk

A tűzoltóságok minden tudomásukra jutott tűzesettel kapcsolatban adatgyűjtésre és adatszolgáltatásra kötelezettek.

A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére, a mentési beavatkozási feltételek javítására, és hozzájárulnak a jogkövető magatartáshoz.

A hivatásos katasztrófavédelem területi szervének illetékességi területén történt tűzesetek vizsgálata hivatalból indul a vonatkozó jogszabályokban, illetve belső szabályzókban meghatározott esetekben. Az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.

A tűzvizsgálatot a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság vezetője által kijelölt személy, személyek végzik. Azokban az esetekben, amikor a keletkezési hely szerinti szerv kizárást jelent be a másodfokon eljáró hatóság kötelessége kijelölni az eljáró hatóságot a tűzvizsgálat lefolytatására.

A tűzvizsgálat során vizsgálni kell:

 • a tűz keletkezésének, terjedésének körülményeit; a tűz keletkezésének helyét, idejét; a tűz keletkezésének ok-okozati összefüggéseit; továbbá a tűzesettel kapcsolatos személyi felelősséget,

 • a tűz keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesülését, a tűzmegelőzésre vonatkozó előírások érvényesülését,

 • a tűzoltás alapvető feltételeinek meglétét.

Ügyfél

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

Ügyintéző

A tűzvizsgálatot az illetékes tűzvédelmi hatóság vezetője által kijelölt, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező tűzoltó folytatja le.

Az ügyintézésben résztvevő feladatai

A tűzvizsgáló az eljárás megkezdése előtt az ügyfelet tájékoztatja jogairól és kötelességeiről.

Végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtésre vonatkozó kötelezettségét.

Elvégzi a halaszhatatlan tűzvizsgálati cselekményeket, amelyek alapvető információkkal szolgálnak az eljárás megindítására vonatkozó döntés meghozatalához, majd a jogszabályban meghatározott esetekben lefolytatja az eljárást.

Az eljárás megindításának okai

Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

 • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,

 • a tűzeset következtében haláleset történt,

 • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,

 • szakmai vagy egyéb szempontból a megyei katasztrófavédelmi igazgató, a főváros területén a fővárosi katasztrófavédelmi igazgató vagy az országos katasztrófavédelmi főigazgató indokoltnak látja.

Az igazgató, vagy az igazgató nevében és megbízásából eljáró tűzvizsgáló a halaszhatatlan tűzvizsgálati cselekmények során tudomására jutott tények figyelembe vételével dönt a vonatkozó jogszabályok alapján az eljárás hivatalból történő megindításáról.

A tényállás tisztázása

A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközeit. A tűzvizsgálat során minden esetben a helyszíni szemlét le kell folytatni. Lehetőség szerint fényképeket kell készíteni, nyilatkoztatni az ügyfelet, tanúkat meghallgatni, szakértőt kirendelni. Szükség szerint bizonyítékokat foglalhat le a tűzvizsgáló, okirat, vagy más irat (például a villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát igazoló irat) bemutatását kérheti.

Ügyintézési határidő

Az eljárás a hivatalból történő megindítás napján kezdődik. Az eljárás megindításáról az első eljárási cselekmény elvégzésétől számított nyolc napon belül az ismert ügyfelet értesíteni kell.

Az ügyintézési határidő 45 nap, amelyet egy alkalommal - maximálisan 45 nappal - az eljáró hatóság vezetője meghosszabbíthat.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,

 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

 • a szakhatóság eljárásának időtartama,

 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,

 • a Ket 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,

 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Döntéshozatal

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés.

Az ügyintéző Tűzvizsgálati jelentés-tervezetet készít, ezt szignálja, majd a kiadmányozásra átadja a Hatósági osztályvezető részére, aki a tervezetet ellenőrzi. Amennyiben a tervezettel szakmailag egyetért, akkor záradékolja, és aláírja.

A tűzvizsgálati jelentés rövid, tömör formában tartalmazza a tűz keletkezésének ok-okozati összefüggéseit, a tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.

A tűzvizsgálati jelentést minden, az ügy során a hatóság előtt ismerté vált ügyfél számára megküldésre kerül, illetve jelentős számú ügyfél esetén hirdetmény útján közzétételre kerül (Ket. 28/D. §).

Tűzeseti hatósági bizonyítvány

 

Tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000 Ft illetéket kell fizetni.

 

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:

 • kiadása jogszabályba ütközik,

 • az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik,

 • a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei

 • Családi és utónév, születési név,

 • születési hely és idő,

 • anyja neve, lakó illetve tartózkodási helye,

 • ügyfél elérhetősége,

 • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja

 • 3000 Ft illeték megfizetése

A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmi elemei

 • az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma és ügyintéző neve,

 • a tűzeset helye és ideje,

 • a tűzoltói beavatkozás megtörténtének ténye,

 • a tűzvizsgálati eljárás megindulásának ténye, valamint

 • a tűzesetről rendelkezésre álló adatok közül azok, amelyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.

 • a döntéshozatal helye és ideje,

 • a hatáskör gyakorlójának neve, hivatali beosztása, valamint a döntés kiadmányozójának a neve, hivatali beosztása, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.


Döntéshozatal

Az ügyintéző hatósági bizonyítvány-tervezetet készít, ezt szignálja, majd a kiadmányozásra az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség vezető részére felterjeszti, aki a tervezetet ellenőrzi. Amennyiben a tervezettel szakmailag egyetért, akkor aláírja és kiadja a kért hatósági bizonyítványt.