Tájékoztató az irányított égetéssel kapcsolatban


2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

 

Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

 

Kivétel:

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

Az irányított égetés engedélyezési kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

 

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető.

A kérelmet a külterület tulajdonosának, használójának legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtania az engedélyező tűzvédelmi hatóságnak, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. a kérelmező nevét és címét,
 2. az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
 3. az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
 4. az irányított égetés indokát,
 5. az égetéssel érintett terület nagyságát,
 6. az égetés folyamatának pontos leírását,
 7. az égetést végző személyek nevét, címét,
 8. az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
 9. a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
 10. a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását, továbbá
 11. a 3000 forint összegű eljárási illetéket (illetékbélyeg) a kérelmező lerótta.

Amennyiben az ügyfél a kérelmet határidőn túl terjesztette elő, vagy az irányított égetéssel érintett egybefüggő terület nagysága meghaladja a 10 ha-t, a Kirendeltség a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Az irányított égetés csak az alábbiak szerint végezhető:

- A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

- A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

- Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

- A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során a fent említettek szabályait kell alkalmazni.

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes kirendeltség a szabályszegés súlyától függően tűzvédelmi bírsággal sújthatja.


 

Kapcsolódó információk: