Szakmai jogköreink és illetékesség


 A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági jogkörei
  

A jegyzõ (körjegyzõ) tûzvédelmi hatósági jogkörébe utalt ügyekkel kapcsolatban lefolytatott II. fokú eljárásban szakhatóságként jár el a 115/1996.(VII.24.) Korm. rendelet alapján.
- A jegyzõ (körjegyzõ) illetékességi területét érintõen lefolytatott II. fokú:
- elvi építési engedélyezési,
- építési engedélyezési,
- használatbavételi engedélyezési,
- fennmaradási engedélyezési,
- rendeltetési mód változási
eljárásokban szakhatóságként jár el a 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet szerint.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnokság illetékességi területén tûzvédelmi ügyekkel kapcsolatban a Megyei Közigazgatási Hivatal által lefolytatott II. fokú eljárásban szakhatóságként jár el.
- Életvédelmi létesítmények létesítésével és hasznosításával 22/1992.(XII.29.) KTM r.
- Erõmûvek létesítési és üzembe helyezési engedélyével 107/1995.(IX.8.) Korm. r.
- Polgári védelmi építményekkel, továbbá egyéb építmények ipari üzem védõterületén belül történõ építésügyi hatósági engedélyezéssel 46/1997.(XII.29.) KTMr.
- A nukleáris létesítmények (atomerõmû, kutató és oktató reaktor, kritikus és szubkritikus rendszer, radioaktív hulladéktároló)helykijelölésével, létesítésével, üzembe helyezésével 196/1996.(XII.22.) Korm. r. alapján szakhatóságként jár el.
- Az ivóvíz, vetõmag és szaporítóanyag-készletek, valamint gyógyszer- és kötszerkészletek elõállítására, tárolására szolgáló jelentõsebb ipari létesítmények helykijelölésével, létesítésével és üzembe helyezésével 196/1996.(XII.22.) Korm. r. alapján szakhatóságként jár el.
Környezeti hatásvizsgálattal és a környezeti felülvizsgálattal 196/1996.(XII.22.) Korm. r. alapján szakhatóságként jár el.
Polgári védelmi építmény telkének kialakításával 29/1971.(XII.29.) ÉVM r. kapcsolatos polgári védelmi kérdéseket érintõ hatósági engedélyezési eljárásokban, I. fokú szakhatóságként jár el.
A pirotechnikai termékek felhasználásának engedélyezési ügyében szakhatóságként jár el a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet alapján.
A radioaktív anyagok tárolásának engedélyezési ügyében szakhatóságként jár el a 7/1988.(VII.20.) SZEM r. értelmében.
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló jogszabály 5. §-ában foglalt helyi építési szabályzatok megalkotása során közremûködik a 253/1997.(XII.22.) Korm. r. alapján.
Az Általános Rendezési Terv elfogadásában közremûködik a 253/1997.(XII.22.) Korm. r. alapján.
A Részletes Rendezési Terv elfogadásában közremûködik 253/1997.(XII.22.) Korm. r. értelmében.
A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésének engedélyezésének ügyében szakhatóságként jár el a 12/1997.(VIII.29.) KHVM r. alapján.
A távhõszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény végrehajtására kiadott 1/1999.(I.1.) Korm. rendeletben meghatározott polgári védelmi kérdésekben szakhatóságként jár el.
A kikötõk, valamint a komp- és révátkelõhelyek létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban az 50/2002. GKM. r. alapján szakhatóságként jár el.
A természetes fürdõhelyek kijelölésénél szakhatóságként jár el a 273/2001. Korm. r.  alapján.
Az erdõk tûz elleni védelmérõl szóló 7/2001.  BM rendelettel módosított 12/1997.  BM. rendelet alapján közremûködik az erdõgazdálkodó által készített erdõvédelmi terv elfogadásában.
A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenõrzésénél szakhatóságként jár el a 2004. évi I. Törvény alapján.
A vezeték létesítése és a vezetékjogi engedélyezési eljárásokban szakhatóságként mûködik közre a 180/2002. Korm. rendelet alapján.
Az útépítési engedélyezési eljárásokban szakhatóságként mûködik közre a 15/2000. KöViM rendelet alapján.
A távközlési építmények engedélyezésénél szakhatóságként jár el a 29/1999. KHVM rendelet alapján.
A telepengedélyezési ügyekben szakhatóságként jár el a 80/1999.(VI.11.) Korm. r. alapján.
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet alapján szakhatóságként jár el.
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 213/2001. (XI.14.) kormányrendelet alapján szakhatóságként jár el.