A tűzvédelem


A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) az Tűzoltóság Országos Parancsnokság és az Polgári védelmi Országos Parancsnokság összevonásával jött létre az 1999. évi LXXIV. alapján.

Az OKF hatósági feladatkörét tekintve három területen jár el:

 • tűzvédelem,
 • katasztrófavédelem,
 • polgári védelem.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.) 4. § b) pontja - az értelmező rendelkezések körében - a tűz elleni védekezés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.

A Ttv. 4. § c) pontja a tűzmegelőzés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

A fenti két értelmező rendelkezés összevetése alapján megállapítható, hogy a tűzmegelőzés a tűzvédelem alrendszere, a tűzmegelőzésre irányuló hatósági jogalkalmazás során figyelemmel kell lenni a Ttv. 4. § c) pontjában foglalt követelmények megvalósulására és megvalósítására.

A Főigazgatóság gyakorolja elődszervezetei jogköreit, illetve ellátja azok feladatait, valamint a hivatkozott törvény alapján a katasztrófavédelmi feladatokat és hatásköröket:

Az 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeleteként kiadott 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott tűzvédelmi feladatokat és jogköröket, továbbá a 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározott piacfelügyeleti feladatokat és jogköröket,

 • Az 1996. évi XXXVII. törvény és végrehajtási rendeleteként kiadott 196/1996 (XII.22.) Korm. rendeletben meghatározott polgári védelmi feladatokat és jogköröket,
 • Az 1999. évi LXXIV. törvény és végrehajtási rendeleteként kiadott 179/1999 (XII.10.) Korm. rendeletben, valamint a 48/1999 (XII.15.) rendeletben meghatározott katasztrófavédelmi feladatokat és jogköröket.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szankcionális és intézkedési jogkörei

A kiadott kötelezést tartalmazó határozataiban foglaltak be nem tartása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET.) alapján természetes személy esetén 500.000,-Ft-ig jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000,-ig terjedő eljárási bírság szabható ki.

 • A 116/1996.(VII.24.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
 • A 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.
 • A 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet alapján a tűzvédelmi szakértőt törölheti a névjegyzékből ha tevékenységét szakszerűtlenül végzi, vagy a szakértő feladatának ellátására alkalmatlanná válik.
 • Főváros illetékességi területét érintő I. fokú tűzvédelmi szakhatósági ügyekkel kapcsolatban szükség esetén felügyeleti intézkedést kezdeményez a KET alapján.
 • Az ország egész területét érintő I. fokú polgári védelmi szakhatósági ügyekkel kapcsolatban szükség esetén felügyeleti intézkedést kezdeményez a KET alapján.
 • Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a szükséges intézkedést (határozat) megteszi, mely intézkedéséről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervet.
 • Tűzvédelmi jogszabályokban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírásainak megszegése esetén szabálysértési eljárást kezdeményezhet a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet alapján.

A Megyei Igazgatóságok és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szankcionális és intézkedési jogkörei

 • Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a szükséges intézkedést (határozat) megteszi a KET. alapján.
 • I. fokú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén felügyeleti intézkedést kezdeményezhet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság útján a KET. alapján.
 • A létesítményi tűzoltóságok létszámával, képzéséve kapcsolatos rendelkezések megszegése esetén az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokság útján tűzvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi a 116/1996.(VII.24.) Korm. r. alapján.
 • Tűzvédelmi jogszabályokban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások megszegése esetén szabálysértési eljárást kezdeményezhet a 218/1999.(XII.28.) Korm. r. alapján.

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság és a Polgári Védelmi Kirendeltség szankcionális és intézkedési jogkörei

 • Tűzvédelmi jogszabályokban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírásainak megszegése esetén szabálysértési eljárást kezdeményezhet, illetve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság helyszíni bírságot szabhat ki a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben.
 • Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést a KET. alapján.
 • A 116/1996.(VII.24.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
 • A 79/2007. (IV. 24.). rendelet alapján:
  • 1. a tűzvédelmi ellenőrzés, a tűzvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok, a tűzkárok megelőzése érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértések megszűntetésére, és szükség esetén tűzvédelmi hatósági intézkedés tesz,
  • 2. az üzemeltetést, a tevékenység folytatását, az anyagok tárolását - amennyiben az rendeltetéstől eltérően közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt jelent - a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig szünetelteti, illetve a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzoltó eszközök használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja.

Az I. fokú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén felügyeleti intézkedést kezdeményezhet a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok útján a KET. alapján.

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §-a állapítja meg a tűzvédelmi, a 39. - 40. a polgári védelmi szabálysértési tényállásokat.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX .törvény 134 - 135. §-a alapján a tűzvédelmi szabálysértés esetén a hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokság helyszíni bírságot szabhat ki amelynek összege ötszáz forinttól tízezer forintig terjedhet.